Tietosuojakäytäntö sidosryhmille

Fiskars-konserni sitoutuu suojaamaan sidosryhmiensä edustajien yksityisyyttä. ”Sidosryhmällä” tarkoitamme sinua alihankkijamme, asiakkaamme tai muun yhteistyökumppanimme edustajana (myös, ”edustamasi yritys”). Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle, kuinka Fiskars Oyj Abp ja sen EU/ETA-alueella sijaitsevat konserniyhtiöt (jäljempänä myös ”Fiskars” tai ”me”) käsittelee henkilötietojasi Fiskarsin sidosryhmän edustajana. Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan tässä tietosuojakäytännössä Fiskarsia. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkea sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelyä, jonka yhteydessä tämä tietosuojakäytäntö on nähtävissä.

Suosittelemme, että luet tämän tietosuojakäytännön huolellisesti, sillä siinä on tärkeää tietoa keräämistämme henkilötiedoista ja muista tiedoista.

Tässä tietosuojakäytännössä käytettäviin käsitteisiin sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 • ”Rekisterinpitäjällä” tarkoitetaan tahoa, joka päättää, miten ja miksi henkilötietoja käsitellään. Monilla lainkäyttöalueilla rekisterinpitäjällä on ensisijainen vastuu sovellettavien tietosuojalakien noudattamisesta.
 • ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
 • Ilmauksilla ”käsitellä”, ”käsittely” ja ”käsitelty” tarkoitetaan kaikkea, mitä henkilötiedoilla tehdään joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
 • ”Henkilötietojen käsittelijällä” tarkoitetaan henkilöä tai tahoa, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun (muut kuin Rekisterinpitäjän työntekijät).

1. Käsittelyn lailliset perusteet

Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteen tai useampaan seuraavista laillisista perusteista:

 • Meidän on lakisääteisen velvoitteen vuoksi käsiteltävä henkilötietojasi;
 • Käsittely on oikeutetun etumme mukaista liiketoimintamme johtamiseen, hoitamiseen tai edistämiseen liittyvistä syistä, eivätkä omat etusi tai perusoikeutesi tai -vapautesi syrjäytä tätä etua (”oikeutetut edut”).
 • Olemme saaneet ennalta (kirjallisesti, suullisesti tai verkossa) nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn
 • Käsittely on tarpeen Fiskars Groupin kanssa tehdyn sopimuksen yhteydessä (”sopimukseen perustuva tarve”).

2. Kerättävät henkilötiedot

Henkilötietoja voidaan kerätä joko suoraan sinulta, välillisesti edustamaltasi yritykseltä tai sen edustajilta, välillisesti sinun tai edustamasi yrityksen sidosryhmiltä, automaatti tai automaattisesti laitteista, joilla käytät palvelujamme, tai ulkopuolisista lähteistä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Suoraan kerättävät tiedot:

 • yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite (-osoitteet), puhelinnumero, postiosoite
 • demografiset tiedot: sukupuoli, syntymäaika tai ikä, kieli, ammatti tai arvo
 • annetut suostumukset, lähetetyt viestit, annettu palaute
 • annetut työhön liittyvät tiedot: yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot
 • muut ennalta annetun, nimenomaisen ja vapaaehtoisen suostumuksen perusteella kerättävät tiedot (mukaan lukien sosiaalisen median julkiset profiilit).

Verkkosivustojemme tai interaktiivisten tuotteidemme tai palvelujemme käytön yhteydessä kerättävät tiedot:

 • käyttäjätilin tunnistetiedot ja rekisteröintipäivä (jos olet kirjautunut sisään)
 • käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto
 • evästeet ja muut tunnisteet
 • muut suostumuksesi perusteella kerätyt tiedot.

Muista lähteistä kerättävät tiedot, jotka voidaan yhdistää käyttäjätiliisi:

 • Jos olet muodostanut yhteyden Fiskars Groupin verkkosivustoon, palveluun tai sosiaalisen median kanavaan käyttäen jotain sosiaalisen median profiiliasi, voimme kerätä kyseisessä profiilissa saatavilla olevia julkisia tietoja
 • Voimme kerätä tietoja julkisilta verkkosivuilta, käyntikorteista sekä sähköisen kommunikaation alatunnisteista
 • Voimme kerätä tietoja viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä, jos tällaisia rekistereitä on käytettävissä asuinmaassasi, sekä ostaa kolmannen osapuolen keräämiä vastaavia tietoja
 • Voimme kerätä päivitettyjä toimitus- ja yhteystietoja kuljetusyrityksiltä.

3. Henkilötietojen käyttö

Sidosryhmän edustajana, käytämme henkilötietojasi perustaaksemme ja ylläpitääksemme liikesuhdetta sinun, edustamasi yrityksen ja Fiskarsin välillä. Tämän vuoksi, voimme käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden tarjoamiseen, myymiseen ja toimittamiseen, sekä markkinointitoimenpiteiden suunnitteluun, tukeen ja ylläpitoon;
 • Laskujen käsittelyyn, alihankintaan, ostamisprosessiin ja sopimustenhallintaan;
 • Muihin toimenpiteisiin, jotka katsomme tarpeellisiksi luodaksemme tai ylläpitääksemme liikesuhdetta sinun, edustamasi yrityksen ja Fiskarsin välillä
 • tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja anonymisoitu raportointi
 • laittoman toiminnan havaitseminen, tutkiminen ja ehkäiseminen
 • käyttäjien tunnistaminen, esimerkiksi liittyen yhtiön tiloissa vieraileviin henkilöihin.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta, eli niin kauan, kuin on voimassaoleva sopimus tai suostumus sinun tai edustamasi yrityksen ja Fiskarsin välillä (paitsi milloin työsuhteesi yritykseen päättyy, jossa tapauksessa voimme poistaa tietosi niin pian kuin saamme tiedon lopettamisestasi yrityksen palveluksessa ja tietojesi käsittely ei ole enää tarpeen); tai meillä on muutoin tarkoituksenmukainen liikesuhde tai liiketoiminnallisia näkymiä sinun tai edustamasi yrityksen kanssa; sekä niin kauan, kuin on mahdollista tehdä laillisia vaatimuksia, sekä mahdollisten muiden sovellettavan lain vaatimien tai sallimien ajanjaksojen ajan.

5. Henkilötietojen luovuttaminen muille

Luovutamme henkilötietojasi ainoastaan jäljempänä mainituille tahoille seuraavista syistä:

 • Tytäryhtiöt ja ulkopuoliset henkilötietojen käsittelijät. Voimme luovuttaa henkilötietojasi Fiskars-konserniin kuuluville yhtiöille ja valtuutetuille ulkopuolisille toimittajille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme. Kaikki tällainen käsittely perustuu ennalta antamiimme ohjeisiin, jotka on esitetty sovellettavan lain vaatimusten mukaisessa sitovassa sopimuksessa, ja käsittelyssä noudatetaan tätä tietosuojakäytäntöä. Nämä valtuutetut kolmannet osapuolet saavat käyttää henkilötietojasi ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ja niiden on ehdottomasti pidettävä henkilötietosi salassa. Edellytämme niiltä myös korkeatasoisia tietoturvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.
 • Kansainvälinen tiedonsiirto. Voimme tarjota palvelujamme käyttämällä eri maissa, myös EU:n/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa, sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan siksi siirtää sen maan ulkopuolelle, jossa palvelujamme käytetään. Jos henkilötietojasi siirretään EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset. Voit halutessasi pyytää kopion (tapauksen mukaan) sovellettavista vakiosopimuslausekkeista ottamalla yhteyttä meihin.
 • Lakiin perustuvat pyynnöt. Sovellettavan lain vaatimukset, oikeudenkäyntimenettelyihin vastaaminen tai muut lakiin perustuvat pyynnöt voivat velvoittaa meidät luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille tai kolmansille osapuolille.
 • Etujemme suojaaminen ja petosten torjunta. Voimme luovuttaa tai muulla tavoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lain mukaisesti myös oikeutettujen etujemme puolustamiseksi (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudenkäynnissä) ja petosten torjumiseksi.
 • Fuusiot ja yritysostot. Jos liiketoimintojamme myydään, yhdistetään tai järjestellään uudelleen (esimerkiksi fuusiot ja yritysostot), voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietojasi mahdollisille tai toteutuneille ostajille tai niiden neuvonantajille.

6. Henkilötietojen suojaamistoimet

Olemme toteuttaneet sovellettavaan lakiin perustuvat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, häviämiseltä tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta pääsyltä sekä muulta lainvastaiselta tai luvattomalta käsittelyltä.

Suojaamme henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja erilaisin fyysisin ja sähköisin keinoin ja erilaisten käytäntöjen avulla. Pyrimme etenkin estämään luvattoman pääsyn järjestelmiimme kaupallisesti hyväksyttyjen käytäntöjen ja järjestelmien avulla. Vain erikseen nimetyillä työntekijöillämme sekä puolestamme tai toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla yrityksillä (”valtuutetut kolmannet osapuolet”) on pääsy henkilötietoihisi tai oikeus käsitellä niitä.

Kaikilla tällaisia tietoja käsittelevillä henkilöillä on oltava henkilökohtainen valtuutus. Käyttöoikeustasot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisiin tietoihin pääsyä tai minkä tyyppisten tietojen käsittelyä henkilön toimenkuva edellyttää. Järjestelmämme on suojattu palomuurilla. Manuaalisesti tallennettavia ja käsiteltäviä tietoja, jotka voivat sisältää henkilötietojasi, säilytetään lukituissa, palonkestävissä tiloissa. Vain erikseen valtuutetuilla työntekijöillämme tai valtuutetuilla kolmansilla osapuolilla on pääsy tällaisiin tiloihin tai oikeus käsitellä tällaisia tietoja. Kaikki Fiskars Groupin työntekijät ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijät, joille myönnetään pääsy henkilötietoihisi, ovat velvollisia pitämään tällaiset tiedot salassa.

Tietojen siirtäminen internetin kautta ei valitettavasti koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän omalla vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietosi, pyrimme estämään niiden luvattoman käytön tiukkojen käytäntöjemme ja suojausominaisuuksien avulla.

7. Toimet, joita voit tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Pyrimme aina varmistamaan, että hallussamme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa. Kehotamme siksi sinua päivittämään tilisi tiedot, jos niissä on tapahtunut muutoksia. Jäljempänä on luettelo henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista, jotka voivat olla käytettävissäsi, jollei sovellettavasta laista muuta johdu. Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että käsittelemme ainoastaan sellaisia henkilötietojasi, joiden käsittely on kohtuudella tarpeen tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten yhteydessä.

Huomaa, että käyttäessäsi jotain jäljempänä luetelluista oikeuksista sinulta voidaan pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi varmistamista varten. Tällaisia lisätietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen, ja ne poistetaan, kun henkilöllisyytesi on varmistettu.

 • Tietojen antaminen: Voit päättää, ettet anna henkilötietoja meille. Huomaa, että kaikki verkkosivustojemme ja muiden palvelujemme ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissäsi, jos et anna henkilötietojasi (voi olla, ettemme esimerkiksi pysty käsittelemään tilaustasi ilman tarvittavia tietoja).
 • Oikeus tutustua tietoihin: Sinulla voi olla oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai pyytää kopiota niistä sekä tietoa niiden luonteesta, käsittelystä ja luovuttamisesta.
 • Suoramarkkinoinnin kieltäminen: Lisäämme peruutuslinkin kaikkiin lähettämiimme sähköisiin markkinointiviesteihin. Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, päivitämme viipymättä tietokantamme emmekä enää lähetä suoramarkkinointiviestejä. Voimme kuitenkin edelleen ottaa yhteyttä, jos se on tarpeen tilaamiesi tuotteiden tai palvelujen vuoksi.
 • Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen: Jos sinulla on käyttäjätili, voit itse muokata ja täydentää henkilötietojasi. Jos sinulla ei ole käyttäjätiliä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme (ks. kohta 9), joka oikaisee tai poistaa virheelliset, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot tai täydentää puuttuvat tiedot pyynnöstäsi niin pian kuin mahdollista.
 • Evästeiden käytön estäminen ja niiden poistaminen: Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaa, että evästeiden käytön estäminen voi vaikuttaa verkkosivustojemme käytettävyyteen. Voit myös poistaa evästeitä selaimesta muuttamalla sen asetuksia. Aiemman evästeen keräämät tiedot eivät silloin vaikuta tiliin, joka luodaan evästeiden poistamisen jälkeen kerättyjen tietojen perusteella.
 • Sijaintitietojen käytön salliminen: Voit antaa suostumuksesi sijaintitietojen käyttöön laitteen tai sovelluksen asetuksissa. Voit myös peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tilisi asetusvalikon kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (ks. kohta 9).
 • Tietojen poistaminen tai niiden käsittelyn rajoittaminen: Jos olet sitä mieltä, että käsittelemämme tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä, että käsittely ei ole lainmukaista tai että käsittelemme tietoja käsittelyn tarkoituksen vastaisesti, tai jos haluat vastustaa tietojen käsittelyä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme (ks. kohta 9) ja pyytää poistamaan tiedot tai rajoittamaan niiden käsittelyä. Huomaa, että tutkimme pyyntösi niin pian kuin on kohtuudella mahdollista ennen kuin päätämme jatkotoimista.
 • Vastustamisoikeus: Sinulla voi olla oikeus perustellusta syystä vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamasi suostumuksen milloin tahansa. Jos peruutat suostumuksesi, voimme silti käsitellä henkilötietojasi muilla laillisilla perusteilla, joita ovat esimerkiksi tilausten hoitaminen ja tilaustietojen tallentaminen sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti. Huomaa kuitenkin, että käyttäjätilisi poistetaan ja tilin kautta saamasi edut nollautuvat. Huomaa myös, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusilmoituksen vastaanottamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla voi olla oikeus siirrättää henkilötietosi soveltuvin osin toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Valituksen tekeminen valvontaviranomaiselle: Jos olet sitä mieltä, että käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka loukkaa laillisia oikeuksiasi, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Luettelo valvontaviranomaisten verkkosivustoista on nähtävissä täällä.

8. Tietosuojakäytännön muutokset

Fiskars Group pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Kun julkaisemme muutoksia, tietosuojakäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset tulevat voimaan.

Jos muutokset ovat olennaisia ja vaikuttavat käyttäjään epäsuotuisasti, Fiskars Group ilmoittaa niistä sähköpostitse sekä näkyvällä tavalla tämän tietosuojakäytännön alussa ja verkkosivustojemme etusivulla.

9. Yhteystiedot

Yleisissä tietosuoja-asioissa, käyttäjätiliin liittyvissä asioissa ja markkinointiviestinnän peruuttamista

Puh. +358 204 3910
Sähköposti: kuluttajapalvelu.suomi@fiskars.com