Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
13.3.2024 klo 17.25

Fiskars Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2024 Helsingin Messukeskuksessa, Kokoussiivessä (osoite: Rautatieläisenkatu 3, Helsinki).

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,41 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 14.3.2024 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 22.3.2024.

Toinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 13.9.2024, osingon täsmäytyspäivä 16.9.2024 ja osingon maksupäivä viimeistään 23.9.2024.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl,  Volker Lixfeld ja Jyri Luomakoski. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Susan Repo. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 13.3.2024 valinnut Paul Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jyri Luomakosken hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus päätti perustaa nimitysvaliokunnan ja valita Paul Ehrnroothin valiokunnan puheenjohtajaksi, Louise Fromondin jäseneksi ja Alexander Ehrnroothin ulkopuoliseksi jäseneksi. Sen lisäksi hallitus perusti tarkastusvaliokunnan ja valitsi sen puheenjohtajaksi Jyri Luomakosken ja jäseniksi Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin ja Susan Repon sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka puheenjohtajaksi valittiin Paul Ehrnrooth ja jäseniksi Jyri Luomakoski, Carl-Martin Lindahl ja Volker Lixfeld.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetaan kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.  Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIO

Tilintarkastajaksi valittiin uudestaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Kristina Sandin tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Ernst & Young Oy toimii osakeyhtiön muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Ernst & Young Oy:lle maksetaan tästä tehtävästä palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta.  Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien, omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. 

FISKARS OYJ ABP

Hallitus

Lisätietoja
Lakiasiainjohtaja Päivi Timonen, puh. 040 776 8264 

Fiskars-konserni lyhyesti

Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi