KUTSU FISKARS OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
8.2.2024 klo 8.45 (EET)

KUTSU FISKARS OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.3.2024 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa, Kokoussiipi (Rautatieläisenkatu 3, Helsinki).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän kutsun osassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024. Yhtiön johdolle on mahdollista esittää kysymyksiä toimitusjohtajan katsauksen aikana. Katsauksen aikana verkkolähetyksen kautta esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää muita kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetystä seuraavien osakkeenomistajien, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan tulee äänestää ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on saatavilla tämän kutsun osassa C.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Asialistan kohdissa 1–5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu yhtiön internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa täydennetään yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024 viimeistään 21.2.2024.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,82 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,41 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 14.3.2024 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 22.3.2024.

Toinen erä 0,41 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon irtoamispäivä olisi silloin 13.9.2024, osingon täsmäytyspäivä 16.9.2024 ja osingon maksupäivä viimeistään 23.9.2024.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024 viimeistään 21.2.2024.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot säilyisivät edellisen kauden tasolla ja olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Mikäli yksi tai useampi hallituksen nimitysvaliokunnan ehdottamista henkilöistä ei ole varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld ja Jyri Luomakoski. Ritva Sotamaa on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi. Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Susan Repo. Tiedot hänen kokemuksestaan ja aiemmista tehtävistään ovat saatavilla tämän pörssitiedotteen liitteenä ja tiedot muiden hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/fi/tietoja-meista/hallitus/.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallituksen nimitysvaliokunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole varsinaisessa yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi.

Mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiön muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024. Ernst & Young Oy:lle maksetaan tästä tehtävästä palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien, omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä varsinaisen yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 2022 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 21.2.2024. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 27.3.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 8.2.2024 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 8.3.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Fiskars Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Puhelimitse numeroon 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi ennakkoäänestää.

c) Sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Fiskars Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa yhtiökokouksessa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.3.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään 8.3.2024 klo 10.00.

Lisätietoa on saatavilla yhtiön internetsivulla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Fiskars Oyj Abp, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 8.3.2024 klo 16.00.

Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä osassa C.1 mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 8.2.2024 klo 9.00 – 8.3.2024 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1, tai

b) postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Fiskars Oyj Abp, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024. Lisätietoa on saatavilla ilmoittautumisaikana puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 09.00–12.00 ja 13.00–16.00.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, voi seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kirjallisia kysymyksiä ja kommentteja toimitusjohtajan katsauksen aikana verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen seuraamista tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittämistä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeenomistajat, jotka seuraavat kokousta verkkolähetyksen välityksellä voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Lisätietoa verkkolähetyksestä on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2024.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 8.2.2024 yhteensä 81 000 000 osaketta, jotka edustavat 81 000 000 ääntä.

Osakkeenomistajat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

Espoossa, 8.2.2024

FISKARS OYJ ABP

HALLITUS

Lisätietoja:

Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 776 8264

Fiskars-konserni lyhyesti
Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi