PÄIVITYS FISKARS OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSKUTSUUN

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote 
13.2.2023 klo 18.00

PÄIVITYS FISKARS OYJ ABP:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSKUTSUUN

Fiskars Oyj Abp päivittää 7.2.2023 julkistetun yhtiökokouskutsun kohtaa 8 (Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen) toisen osingonmaksun erän aikataulun osalta. Päivitys johtuu Euroclear Finland Oy:n 9.2.2023 ilmoittamasta uudesta muutoksesta syyskuun järjestelmäpäivityksen aikatauluun.

Yhtiökokouskutsun kohdan 8 toinen kappale on päivityksen jälkeen seuraava:

”Toinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon maksupäivän on tarkoitus olla 18.9.2023 alkavalla viikolla.”

Koko yhtiökokouskutsu päivitettynä löytyy alta.
 

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.3.2023 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa, Kokouskeskus Siipi (Rautatieläisenkatu 3, Helsinki).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen valtuuttamiseen on esitetty tämän kutsun osassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena. Yhtiön johdolle on mahdollista esittää kysymyksiä toimitusjohtajan katsauksen aikana. Katsauksen aikana verkkolähetyksen kautta esitetyt kysymykset eivät kuitenkaan ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Verkkolähetystä seuraavien osakkeenomistajien, jotka haluavat käyttää äänioikeuttaan, tulee äänestää ennakkoon tai asiamiehen välityksellä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on saatavilla tämän kutsun osassa C.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023 viimeistään 22.2.2023.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen erän 0,40 euroa osakkeelta osingon irtoamispäivä on 16.3.2023 ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 24.3.2023.

Toinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän sekä osingonmaksupäivän. Osingon maksupäivän on tarkoitus olla 18.9.2023 alkavalla viikolla.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023 viimeistään 22.2.2023.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa vuosipalkkioksi hallituksen jäsenille 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 140 000 euroa.

Tämän lisäksi hallituksen ja hallituksen muiden valiokuntien kuin tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 750 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 500 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka on 1 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista enintään yhdessä (1) maassa ja 2 250 euroa kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää kansainvälistä matkustamista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 2 500 euroa kokoukselta.

Per capsulam tai puhelinyhteyksien välityksellä pidettävistä hallituksen/valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkio, joka hallituksen ja kyseisten valiokuntien puheenjohtajien osalta ei eroa heille muutoin maksettavista palkkioista, mutta joka on 750 euroa/kokous hallituksen/valiokuntien jäsenille.

Edelleen nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen palkkiot olisivat yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisia.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Julia Goldin, Carl-Martin Lindahl, Volker Lixfeld, Jyri Luomakoski ja Ritva Sotamaa. Tiedot hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä ovat saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/fi/tietoja-meista/hallitus/.

Kaikki valittaviksi ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, heidän tarkoituksenaan on valita keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Paul Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakoski.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta hallituksen nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettu hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 000 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, yhtiön vapaata omaa pääomaa käyttäen.

Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien, omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta, yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena yrityskaupoissa tai teollisissa järjestelyissä tai käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua myös poikkeamalla osakkeenomistajien etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti).

Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutettavaksi siten, että hallituksen niin päättäessä, osakkeenomistajat voisivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous). Lisäksi muutos mahdollistaisi kokouksen koolle kutsumisen Espooseen tai kokouksen järjestämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa (etäkokous).

Muutetussa muodossaan yhtiöjärjestyksen säännös kuuluisi seuraavasti:

7 §

Yhtiökokous voidaan pitää Raaseporissa, Helsingissä tai Espoossa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla. ’’

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohta on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Lisäksi Espoo lisätään vaihtoehtoiseksi yhtiökokouspaikkakunnaksi yhtiön pääkonttorin siirryttyä Espoon Keilaniemeen vuoden 2022 alussa.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu on saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti sekä yhtiökokouksessa 2022 vahvistettu palkitsemispolitiikka ovat saatavilla edellä mainitulla internetsivulla viimeistään 22.2.2023. Ehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla internetsivuilla viimeistään 29.3.2023.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 3.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 7.2.2023 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ennakkoon viimeistään 10.3.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

a) Fiskars Oyj Abp:n internetsivujen kautta osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023

b) puhelimitse +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 tai

c) sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa nimensä, henkilötunnus tai y-tunnus, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Sähköinen ilmoittautuminen yhtiön internetsivuilla vaatii osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista joko suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Fiskars Oyj Abp:lle luovutettuja henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, avustajan ja asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/ tai edustusoikeutensa yhtiökokouksessa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.3.2023 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään 10.3.2023 klo 10.00.

Lisätietoa on saatavilla Fiskars Oyj Abp:n internetsivulla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalvellun vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen. Edustusoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023 viimeistään 22.2.2023. Mahdolliset valtakirjat pyydetään ensisijaisesti toimittamaan liitetiedostona ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Fiskars Corporation, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 10.3.2023 klo 16.00.

Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä osassa C.1 mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon 7.2.2023 klo 9.00 – 10.3.2023 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:

a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023

Ennakkoäänestäminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Fiskars Oyj Abp, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeen omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa fiskarsgroup.com/yhtiökokous2023 ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Lisätietoa on saatavilla ilmoittautumisaikana puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 09.00–12.00 ja 13.00–16.00.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti, voi seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana verkkolähetykseen lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat esittää kirjallisia kysymyksiä ja kommentteja toimitusjohtajan katsauksen aikana verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen seuraamista tai kirjallisten kysymysten tai kommenttien esittämistä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen tai osakkeenomistajan osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämiseksi kokouksessa. Chat-toiminnon kautta esitetyt kirjalliset kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Kirjallisesti esitetyt kysymykset ja kommentit saatetaan yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin vastataan yhtiökokouksessa, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeenomistajat, jotka seuraavat kokousta verkkolähetyksen välityksellä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 7.2.2023 yhteensä 81 000 000 osaketta, jotka edustavat 81 000 000 ääntä.

Osakkeenomistat ovat tervetulleita kahvitarjoiluun kokouksen jälkeen.

Espoossa, 7.2.2023

FISKARS OYJ ABP

HALLITUS

Lisätietoja:

Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja , puh. +358 40 776 8264

Fiskars Group lyhyesti

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.

Lue lisää: http://www.fiskarsgroup.com/fi