Uudet kaudet alkavat Fiskars-konsernin osakeperusteisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
4.2.2022 klo 9.00 (EET)

Uudet kaudet alkavat Fiskars-konsernin osakeperusteisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt uusien vuodet 2022–2024 kattavien kausien alkamisesta suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän puitteissa, jotka ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa. Järjestelmien tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja kannattavan kasvun edistämiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä
Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin sisältää kolmen vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ansaintajakson alkamisesta erikseen, sekä siihen kuuluvat avainhenkilöt ja kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet. Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, osallistuja ei ole pääsääntöisesti oikeutettu palkkioon.

Ansaintajaksolla 2022–2024 kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 60 avainhenkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon ja konsernin liikevoittoon (EBIT). Jos ansaintakauden tavoitteet saavutetaan, palkkio maksetaan keväällä 2025.

Mikäli kaikki enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2022–2024 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään 500 000 yhtiön osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 3.2.2022, olisi ansaintajakson 2022–2024 kokonaisarvo noin 11,3 miljoonaa euroa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä
Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma sisältää kokonaisuudessaan kolmen vuoden pituisen sitouttamisjakson, jonka kuluessa yhtiö voi luvata kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Hallitus päättää kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta erikseen. Yhtiö voi päättää soveltaa lyhyempää sitouttamisjaksoa tapauskohtaisesti tämän kolmen vuoden kokonaisperiodin sisällä. Luvattu osakepalkkio maksetaan valitulle avainhenkilölle sitouttamisjakson jälkeen. Osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai toimisuhteensa päättyy ennen palkkion maksamista.

Sitouttamisjaksolla 2022–2024 kannustinjärjestelmään kuuluu enintään 30 avainhenkilöä ja sen nojalla maksettavat mahdolliset palkkiot maksetaan keväällä 2025.

Vuodet 2022–2024 kattavan jakson nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 150 000 osaketta (brutto). Asian havainnollistamiseksi (huomioiden, että osakkeiden markkina-arvo muuttuu jatkuvasti) laskettuna Fiskarsin osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetulla keskiarvolla 3.2.2022, olisi sitouttamisjakson 2022–2024 kokonaisarvo noin 3,4 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja
Yllämainittujen järjestelmien vuodet 2022–2024 kattavien ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu Fiskarsin osakekurssin kehitykseen kytketyllä enimmäisarvolla. Muista järjestelmiin sovellettavista ehdoista on tiedotettu 10.12.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

FISKARS OYJ ABP

Media- ja sijoittajayhteydet:
Kristian Tammela, Sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 708 1181
 
Making the everyday extraordinary  
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.