Uusi ansaintajakso alkaa Fiskars-konsernin osakeperusteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä - oikaisut käynnissä oleviin ansaintajaksoihin

Fiskars Oyj Abp
Pörssitiedote
12.12.2019 klo. 14.45 EET

 

Uusi ansaintajakso alkaa Fiskars-konsernin osakeperusteisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä – oikaisut käynnissä oleviin ansaintajaksoihin

Uusi ansaintajakso
Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt osakeperusteisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän kolmannen ansaintajakson 2020–2022 alkamisesta sekä sen ansaintakriteereistä. Hallitus päätti osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 2018–2022 Fiskars-konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille helmikuussa 2018.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, jotka muodostuvat kalenterivuosista 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Järjestelmä on osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja sen tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Avainhenkilölle maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Ansaintajaksolla 2020–2022 kannustinjärjestelmään voi kuulua enintään 50 avainhenkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kokonaistuottoon, konsernin nettokäyttöpääomaan ja liikevaihtoon.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan keväällä 2023. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina sen jälkeen, kun palkkiosta on vähennetty osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Mikäli kaikki enimmäistavoitteet saavutetaan, ansaintajakson 2020–2022 perusteella osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa bruttona yhteensä enintään 600 000 yhtiön osaketta. Lähtökohtaisesti avainhenkilöille annettavat osakkeet maksetaan yhtiön olemassa olevilla osakkeilla, joten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä ei odoteta olevan osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluvia Fiskars-konsernin johtoryhmän jäseniä koskee yhtiön osakkeiden omistusvaatimus, jonka mukaan heidän tulee säilyttää omistuksessaan vähintään 50 % järjestelmän nojalla saamistaan netto-osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa Fiskarsissa vastaa vähintään 50 % (ja toimitusjohtajan osalta vähintään 100 %) heidän vuosittaisen kiinteän bruttopalkkansa määrästä.

Oikaisut käynnissä oleviin ansaintajaksoihin
Kesäkuussa 2019 käytännössä kaikki Wärtsilän osakkeet, jotka Fiskars Oyj Abp omisti, jaettiin ylimääräisenä osinkona osakkeenomistajille, minkä jälkeen Fiskarsin markkina-arvo on perustunut vain yhtiön oman operatiivisen toiminnan tulokseen. Tämän seurauksena alkuperäiset osakeallokaatiot käynnissä olevista osakeperusteisten kannustinjärjestelmien ansaintajaksoista eivät vastaa palkkion tavoitearvoa.

Fiskars Oyj Abp:n hallitus on päättänyt alkuperäisten osakeallokaatioiden oikaisusta ansaintajaksojen 2017-2019, 2018-2020 ja 2019-2021 osalta siten, että osallistujille allokoidaan lisää osakkeita. Oikaisujen jälkeen osakkeina maksettava enimmäispalkkio vastaa bruttona yhteensä enintään 43 440 yhtiön osaketta ansaintajaksolta 2017-2019, 284 564 osaketta ansaintajaksolta 2018-2020 ja 540 780 osaketta ansaintajaksolta 2019-2021.

Hallitus on myös päättänyt ansaintajaksoihin 2017-2019, 2018-2020 ja 2019-2021 sovellettavan osakkeen kokonaistuottoa mittaavan tavoitteen laskentaperiaatteen oikaisusta siten, että Wärtsilä-osakkeiden jako osinkona on neutralisoitu laskennasta.
 

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Media- ja sijoittajayhteydet:
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com 

Making the everyday extraordinary  
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 600 henkilöä 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com

Liitteet