Milj. euroH1 2022 H1 2021
Räntebärande skulder221,7146,0
Nettoskuld / EBITDA (rullande 12 mån.)1,110,65
Soliditet, %52 %56 %
Nettogearing, %27 %19 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt-39,957,4

Utöver utestående lån hade Fiskars Group 250 miljoner euro i oanvända långfristiga kreditfaciliteter. Företagscertifikatprogrammet på 400 milj. euro med nordiska banker var delvis i användning.