Hantering av hållbarhet

Fiskars Group har en styrningsmodell för hållbarhet i avsikt att skapa tydliga ansvars- och fokusområden i hela koncernen.

Läs vår  hållbarhetsrapport för 2022 (på eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete.

Vi är övertygade om att en kraftfull syn på hållbarhet är den rätta lösningen för både människorna och planeten. Det är även en förutsättning för att framtidssäkra och utöka vår verksamhet.

Vi har en styrningsmodell för hållbarhet i avsikt att skapa tydliga ansvars- och fokusområden i hela koncernen.
I samband med att vi uppdaterade vår strategi för miljö, sociala faktorer och ledning (Environmental, Social, Governance – ESG) 2022 uppdaterade vi även vår styrningsmodell för hållbarhet. Koncernens hållbarhetsteam går numera under namnet koncernens team för ESG-strategi och ledning för att tydliggöra teamets roll. ESG-faktorerna beaktas i hela vårt beslutsfattande, vilket vår uppdaterade styrningsmodell stöder.

Styrelsen granskar och godkänner ambitionerna, åtagandena och målen för ESG och hållbarhet varje år. Styrelsen följer även upp våra framsteg mot våra åtaganden och mål varje kvartal. Styrelsens granskningskommitté fungerar som rådgivare för ESG-strategin och ledningen inom Fiskars Group, och granskar hur framgångsrik strategin och åtgärderna för att uppfylla hållbarhetskraven är. Granskningskommittén lägger även fram förslag till styrelsen för godkännande.

Fiskars Group Leadership Team (FGLT) granskar och godkänner förhållningssätt, åtaganden, färdplaner och mål vad gäller ESG och hållbarhet. Ledningsgruppen ser till att ESG och hållbarhet integreras i företagets allmänna strategi och ställer upp mål. Framsteg och förverkligande av åtaganden och mål följs regelbundet upp en gång i månaden. Ekonomidirektören och den ställföreträdande verkställande direktören har det övergripande ansvaret för att driva hållbarhetsagendan i koncernledningens arbete.

Koncernens team för ESG-strategi och ledning tillhandahåller expertis och kompetens om hållbarhet: trendspanar, följer lagstadgade uppdateringar, driver på ESG-strategin och skapar ett hållbarhetsengagemang inom Fiskars Group. Teamet stöder affärsområdena och de globala funktionerna med att ställa upp deras ESG-mål och KPI:er, och organisationen i det hela med att nå ambitionerna, åtagandena och målen som styrelsen och ledningsgruppen har satt upp. Teamet samlar och sammanställer även data från affärsområdena och de globala funktionerna för en övergripande rapportering av framsteg.

Teamet för ESG-styrning är ett tvärfunktionellt team som stöder koncernens team för ESG-strategi och ledning genom att möjliggöra ett strategiskt beslutsfattande om de hållbarhetsval som krävs inom affärsområdena och de globala funktionerna, till exempel genom prioritering och färdplaner. Teamet anpassar och prioriterar aktiviteter för Fiskars Groups hållbarhetsagenda, granskar färdplaner och prestanda gentemot våra åtaganden och målsättningar på koncernnivå.

Affärsområdena och de globala funktionerna integrerar åtagandena och målen i sina verksamheter och respektive affärs- och investeringsplaner. Affärsområdena och de globala funktionerna ansvarar för att ställa upp egna undermål för att bidra till att koncernen som helhet uppnår sina mål. Affärsområdena och de globala funktionerna följer upp sina egna framsteg vad gäller åtaganden, mål och färdplaner.