FN:s globala mål för hållbar utveckling

Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – ställer upp 17 mål för hållbar utveckling (SDG:er). Dessa mål antogs 2015 av FN:s samtliga medlemsstater.

Vi inser att även vi som bolag har ett ansvar att bidra till att dessa mål för hållbar utveckling uppfylls. När vi har tittat på vår egen värdekedja har vi framförallt uppmärksammat tre av dessa mål. Genom att integrera dem i vårt hållbarhetskoncept, våra mål och åtgärdsplaner blir det enklare att kommunicera vårt tillvägagångssätt och att se till att vi fokuserar våra ansträngningar på rätt sätt.

Ansvarsfull konsumtion och produktion

I vår roll som ett bolag som tillverkar konsumentprodukter har vi både en avgörande inverkan på och möjligheten att påverka människors konsumtionsmönster. Allmänt sett kan tillverkning och försäljning av produkter anses ha en negativ inverkan. Vår potential att skapa en positiv inverkan är dock betydelsefull tack vare vår hållbara produktion, det faktum att våra produkter är hållbara i flera generationer och möjligheten till en ny hållbar tjänstebaserad affärsmodell.

Vi har redan utvecklat vår miljöprestanda avseende material, ämnen med stor påverkan och avfallshantering. Vi har dock fortfarande mycket arbete kvar. Vi skulle även kunna utvidga vårt tillvägagångssätt genom en bättre förståelse för olika faktorer, till exempel livscykeln för våra produkter och påverkan från hållbara tjänstemodeller.

Bekämpa klimatförändringarna

Vår nuvarande kärnverksamhet är att tillverka produkter och leverera dem till våra kunder och konsumenter via vår leveranskedja. I varje del av värdekedjan, från utvinningen av råmaterial till slutet av våra produkters livslängd, har vi en negativ inverkan på klimatförändringen i form av CO2-utsläpp. Vi är självklart medvetna om detta och har redan arbetat med att minska vår negativa inverkan. Vår hållbara formgivning och nya affärsmodeller som baseras på cirkulär ekonomi ger dessutom ytterligare möjligheter till positiv inverkan

Minskade ojämlikheter

Fiskars Group har 6 595 medarbetare och ett ännu större antal personer som arbetar i olika delar av vår värdekedja. Vi prioriterar mångfald och en jämlik behandling av alla människor mycket högt. Vi har dock ett ansvar att minska ojämlikheter och behöver vidta lämpliga åtgärder för att inte riskera att ha en negativ inverkan på det här målet.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 (på eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete

Sustainability Report 2022 (på eng.)