Hållbarhetspolicyer

Vi följer vissa arbetssätt och fokuserar på att agera på ett enhetligt sätt i vår globala verksamhet i avsikt att implementera vår hållbarhetssyn.

Våra policyer och standarder kommunicerar våra värderingar och vår kultur. De skapar klarhet och struktur angående hur vi bedriver vår verksamhet. De utgör en viktig del av Fiskars Groups interna styrningsprocess.

Fiskars Groups uppförandekod för leverantörer (SCOC) anger de ovillkorliga minimikrav som alla Fiskars Groups leverantörer måste uppfylla för att göra affärer med oss. Den beskriver de värden och principer som utgör kärnan i Fiskars Groups globala verksamhet. Uppförandekoden för leverantörer tar upp viktiga ämnen som hälsa och säkerhet, miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, affärsetik och integritet, ledningssystem och engagemang samt immaterialrättigheter.

Fiskars Groups uppförandekod definierar och beskriver vårt engagemang för att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 (på eng.) för att få mer information om de åtaganden, mål och åtgärder som utgör grunderna i vårt hållbarhetsarbete.

Sustainability Report 2022