Styrningsmodell för hållbarhet

Tydliga ansvarsområden skapar transparens. Ett tydligt fokus på det grundläggande hjälper oss att växa på ett hållbart sätt. Fiskars Groups styrningsmodell illustrerar hur vi hanterar hållbarhet i hela koncernen.

Styrelsen genomför en grundlig översyn av hållbarhetspolicyn och ambitionerna en gång om året, och har den slutliga uppsikten över hållbarhetsarbetet: ambitionsnivån och målen.

Fiskars Groups verkställande direktör och ledningsgrupp granskar och godkänner Fiskars Groups syn på, åtaganden om, färdplaner för och mål avseende hållbarhetsfrågor. Följer genomförandet av arbetet med färdplanen. Äger målen och ansvarar för att de bidrar till koncernens strategiska prioriteringar samtidigt som de tar hänsyn till globala influenser. Godkänner policyer, hållbarhetsrapporter, efterlevnad och data. Utgör en del av koncernledningens återkommande agenda. Ekonomidirektör & ställföreträdande verkställande direktör har det övergripande ansvaret för att driva hållbarhetsagendan i koncernledningens arbete.

Ledningsgruppen för hållbarhet är ett tvärfunktionellt team som samordnar och prioriterar aktiviteterna i Fiskars Groups hållbarhetsagenda och utarbetar en färdplan för godkännande. Teamet överser genomförandet av Fiskars Groups färdplan för hållbarhet och utvärderar dess prestanda mot våra åtaganden och vår färdplan. Teamet är sammansatt av medlemmar från våra affärsområden och samtliga globala funktioner, bland annat HR, finans och IT, leveranskedjan, juridik och efterlevnad samt försäljning och kommunikation. Samtliga teammedlemmar är ansvariga för att dela information om och driva hållbarhetsagendan i sina respektive team.

Fiskars Groups hållbarhetsteamet har en strategisk uppsikt över hållbarheten vid Fiskars Group. Teamet utvecklar, koordinerar och rapporterar hållbarhetsrelaterade ämnen.

  • Underlättar tvärfunktionella lösningar genom att sammanföra insikter från affärsområden och globala funktioner för att säkerställa att vi arbetar mot våra mål och integrerar hållbarhet i våra affärsplaner.
  • Hanterar intressenternas förväntningar på ett proaktivt sätt och tar insikter och lärdomar till verksamheten och den högsta ledningen.
  • Integrerar hållbarhet i vår praxis, kommunikation och implementering av policyer
  • Rapporterar om framsteg till relevanta intressenter – såväl internt som externt.

Affärsområdena och de globala funktionerna ansvarar för att svara på hållbarhetsmålen i sina varumärkes- och affärsplaner samt verksamheter.