Återköp av egna aktier

Vid slutet av andra kvartalet 2022 var det sammanlagda antalet Fiskarsaktier 81 905 242 och bolaget ägde 811 200 egna aktier.

Återköp av egna aktier 2022

Fiskars Oyj Abp meddelande 4.2.2022 om styrelsens beslut att påbörja förvärv av bolagets egna aktier på basis av bolagsstämmans bemyndigande 11.3.2021 och att de egna aktier som ska förvärvas uppgår till högst 200 000 stycken. Fiskars styrelse har idag på basis av samma bemyndigande beslutat att öka det maximala antalet egna aktier som kan förvärvas med 500 000 aktier, vilket motsvarar högst 0,6 % av samtliga aktier. Sammanlagt med det tidigare beslutet förvärvar Fiskars således högst 700 000 egna aktier, vilket motsvarar högst ungefär 0,8 % av samtliga aktier.  

Den ordinarie bolagsstämman 2022 beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital.

Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. 

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2023 och det upphäver inte det av ordinarie bolagsstämman den 11.3.2021 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

Återköp av egna aktier 2019

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 13.3.2019. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier.

Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 28.8.2019 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2020.

Bolagsstämman beslöt den 13.3.2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier är 363 609.