Återköp av egna aktier

Vid slutet av andra kvartalet 2023 var det sammanlagda antalet Fiskarsaktier 81 000 000 och bolaget ägde 183 148 egna aktier.

Återköp av egna aktier 2023

Den 8 juni 2023 meddelade Fiskarskoncern att styrelse har beslutat enligt bolagsstämmans bemyndigande den 15 mars 2023 att fortsätta att förvärva bolagets egna aktier. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 295 000 stycken, vilket är cirka 0,4 % av det sammanlagda antalet aktier. Aktierna förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till förvärvstidpunktens marknadspris. 

Fiskars Oyj Abp meddelande den 4 februari 2022 om styrelsens beslut att påbörja förvärva bolagets egna aktier. Beslut av förvärvet av egna aktier beslöts påbörja på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2021 och det har fortsatts på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2022.  Fiskars förvärvade egna aktier totalt 1 000 000 st. år 2022. Fiskars har fortsatt att förvärva egna aktier år 2023.
 
Den ordinarie bolagsstämman den 15 mars 2023 beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier och/eller om mottagande av bolagets egna aktier som pant. Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till högst 4 000 000 aktier. Förvärv av egna aktier kan göras i en eller flera omgångar och endast med bolagets fria egna kapital.  Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2024.

Återköp av egna aktier 2022

Den 4 februari 2022 beslöt styrelsen att förvärva bolagets egna aktier, och att det högsta antalet förvärvade aktier var 200 000 aktier. Den 16 mars 2022 beslöt styrelsenatt höja det högsta antalet förvärvade egna aktier med ytterligare 500 000 aktier, sedan den 28 juli 2022 att öka antalet med ytterligare 300 000 aktier och vidare den 28 oktober 2022 med ytterligare 300 000 aktier. Således var det sammanlagda antalet aktier som förvärvas av bolaget 1 300 000 aktier, vilket motsvarade en maximal andel om cirka 1,6% av antalet aktier i bolaget.

Beslut av förvärvet av egna aktier beslöts påbörja på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2021 och det har fortsatts på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2022.

Per den 31 december 2022 hade bolaget förvärvat sammanlagt 1 000 000 egna aktier för ett belopp på 18 miljoner euro sedan återköpen inleddes i februari 2022.

Återköp av egna aktier 2019

Fiskars Oyj Abp:s styrelse beslöt att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 13.3.2019. Det maximala antalet aktier var 200 000, vilket var cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier.

Bolagsstämman beslöt den 13.3.2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.