Återköp av egna aktier

Vid slutet av första kvartalet 2023 var det sammanlagda antalet Fiskarsaktier 81 000 000 och bolaget ägde 175 722 egna aktier. Bolaget förvärvade inga egna aktier under första kvartalet 2023.

Återköp av egna aktier 2022

Den 4 februari 2022 beslöt styrelsen att förvärva bolagets egna aktier, och att det högsta antalet förvärvade aktier ska vara 200 000 aktier. Den 16 mars 2022 beslöt styrelsenatt höja det högsta antalet förvärvade egna aktier med ytterligare 500 000 aktier, sedan den 28 juli 2022 att öka antalet med ytterligare 300 000 aktier och vidare den 28 oktober 2022 med ytterligare 300000 aktier. Således är det sammanlagda antalet aktier som förvärvas av bolaget 1 300 000 aktier, vilket motsvarar en maximal andel om cirka 1,6% av antalet aktier i bolaget.

Beslut av förvärvet av egna aktier beslöts påbörja på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2021 och det har fortsatts på basis av bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2022.

Aktierna ska förvärvas genom offentlig handel på börsen Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet.

Per den 31 december 2022 hade bolaget förvärvat sammanlagt 1 000 000 egna aktier för ett belopp på 18 miljoner euro sedan återköpen inleddes i februari 2022.

Återköp av egna aktier 2019

Fiskars Oyj Abp:s styrelse har beslutat att påbörja förvärva bolagets egna aktier enligt bolagsstämmans bemyndigande den 13.3.2019. Det maximala antalet aktier som kan förvärvas är 200 000, vilket är cirka 0,2 % av det sammanlagda antalet aktier.

Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsinki till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet. Återköpet av egna aktier inleds tidigast den 28.8.2019 och avslutas senast vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma år 2020.

Bolagsstämman beslöt den 13.3.2019 att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Det sammanlagda antalet Fiskarsaktier är 81 905 242. Fiskars Oyj Abp:s innehav av egna aktier är 363 609.