Prognos för år 2023

26.10.2023, Delårsrapport Q3 2023: Prognos för 2023 (uppdaterad 12.10.2023)

Fiskars Oyj Abp förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 100–120 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro).

Antaganden bakom prognosen

Enligt förväntningarna kommer de utmanande och volatila marknadsförhållandena att fortsätta under fjärde kvartalet som i regel är den viktigaste säsongen för verksamhetsenhet Vita. Fiskarskoncernen förväntar sig att lågt konsumentförtroende på bolagets huvudmarknader och återförsäljarkundernas fokus på lagerhantering kommer att ha en negativ inverkan på efterfrågan och omsättningen. Samtidigt kommer Georg Jensen att upptas i koncernen under fjärde kvartalet, vilket förväntas ha en positiv effekt på jämförbar EBIT.

Fiskars meddelade i januari 2023 om riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT 2023. Medan omställningarna har genomförts enligt plan motverkas spareffekten delvis av den ökade inflationen i allmänna och administrativa kostnader. Bolaget meddelade om omorganisationer även i september 2023, men största delen av de besparingar som uppnås genom dem realiseras först 2024.

Även om bolaget fortsätter att fokusera på noggrann kostnadshantering, fortsätter det samtidigt att investera i viktiga strategiska byggstenar.

12.10.2023: Vinstvarning: Fiskars Oyj Abp sänker sin prognos för 2023 och publicerar preliminära tal för Q3 2023

Fiskars Oyj Abp sänker sin prognos för 2023 och publicerar preliminära tal för tredje kvartalet 2023. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBIT år 2023 kommer att vara 100–120 miljoner euro. Tidigare förväntade sig bolaget att jämförbara EBIT kommer att vara 120–130 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro). Uppdateringen av prognosen baserar sig på utmanande marknadsförhållanden under andra halvåret och inverkan av förvärvet av Georg Jensen.

För det tredje kvartalet 2023 förväntas den jämförbara omsättningen minska med 13 % till cirka 240 miljoner euro. I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser. Den rapporterade omsättningen förväntas minska med 18 %. Jämförbara EBIT förväntas vara cirka 17 miljoner euro under tredje kvartalet. Talena är baserade på preliminär, oreviderad information.

Orsakerna till uppdaterad prognos

Utmanande marknadsförhållanden fortsätter att ha en negativ inverkan

Marknadsförhållanden fortsatte att vara utmanande och volatila under tredje kvartalet och förväntas vara det också under fjärde kvartalet, som brukar vara den viktigaste säsongen för verksamhetsenheten Vita. Det låga konsumentförtroendet på bolagets huvudmarknader och återförsäljarnas fokus på lagerhantering kommer att påverka efterfrågan och omsättningen mera negativt än tidigare förutsett.

Nettoinverkan av förvärvet av Georg Jensen förväntas vara positiv

I avvikelsen från den preliminära uppskattningen förväntas nettoinverkan av förvärvet av Georg Jensen på Fiskarskoncernens jämförbara EBIT 2023 vara positiv, då varumärkets rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas överstiga de negativa effekterna av förvärvsallokeringen. De förutspådda avskrivningarna av immateriella anläggningstillgångar i förvärvsallokeringen förväntas inte ha en betydande negativ effekt på jämförbara EBIT 2023.

Den inverkan på resultaträkningen som orsakas av värdering av omsättningstillgångar till verkligt värde i förvärvsallokeringen bokas som jämförelsestörande poster och har således ingen effekt på jämförbara EBIT 2023 eller Fiskars Oyj Abp:s prognos. Värdering av omsättningstillgångar till verkligt värde förväntas dock ha en negativ inverkan på resultat per aktie 2023.

Den nya prognosen för 2023:

Fiskars Oyj Abp förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 100–120 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro).

Den tidigare prognosen för 2023:

Fiskars Oyj Abp förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 120 –130 miljoner euro (2022: 151,0 miljoner euro)

14.9.2023: Information om prognosen publicerad i börsmeddelandet om förvärv av Georg Jensen

Fiskarskoncernens nuvarande prognos för 2023, som publicerades den 5 juli 2023, beaktar inte den här offentliggjorda transaktionens inverkan på bolagets jämförbara EBIT för 2023. Fiskarskoncernen genomför en översyn av Georg Jensens redovisningsprinciper och kommer att färdigställa förvärvsallokeringen först då transaktionen är slutförd. Eventuell inverkan på Fiskarskoncernens prognos för 2023 kommer att meddelas så snart en välgrundad uppskattning kan göras. Fiskarskoncernen förväntar sig dock att förvärvsallokeringen kommer att ha en negativ inverkan på nuvarande prognos.

Läs mer: Insiderinformation: Fiskarskoncernen förvärvar Georg Jensen och utvidgar sin portfölj av lyxvarumärken – Fiskars Group

20.7.2023: Halvårsrapport 2023: Prognos för 2023 (uppdaterad 5.7.2023)

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 120-130 miljoner euro (2022: 151,0 mn euro)

ANTAGANDEN BAKOM PROGNOSEN

Marknadsomgivningen är fortsatt volatil och sikten är begränsad. Fiskars förväntar sig att lågt konsumentförtroende på bolagets huvudmarknader och återförsäljarnas fokus på lagerhantering kommer att ha en negativ inverkan på efterfrågan och omsättningen under andra halvåret.

Bolaget har meddelat om riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT från och med andra halvåret.

Även om bolaget fortsätter att fokusera på noggrann kostnadshantering, fortsätter det samtidigt att investera i viktiga strategiska byggstenar.

5.7.2023: Vinstvarning: Fiskars sänker sin prognos för 2023

Fiskars Oyj Abp sänker sin prognos för 2023 medan volatiliteten på marknaden fortsätter och efterfrågan på bolagets produkter förväntas vara svagare än tidigare förutsett under den andra hälften av året. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBIT år 2023 kommer att vara 120-130 miljoner euro. Tidigare förväntade sig bolaget att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151.0 miljoner euro).    

Orsakerna till uppdaterade utsikter

Som förutsett var marknadsomgivningen volatil under första hälften av året. Sikten på marknaden fortsätter att vara låg, och för närvarande finns det inga betydande tecken på förbättring av marknadsförhållanden under den andra hälften av 2023. Det låga konsumentförtroendet på bolagets huvudmarknader och återförsäljarnas höga lagernivåer kommer att påverka efterfrågan och försäljningen mera negativt än tidigare förutsett under andra hälften av året.

I januari 2023 meddelade Fiskars om riktade organisationsförändringar, som förväntas leda till besparingar och stöda bolagets EBIT från och med årets andra hälft. Förändringarna uppskattas leda till årliga kostnadsbesparingar på cirka 30 miljoner euro, varav ungefär hälften förväntas förverkligas under den andra hälften av 2023.  Bolaget fortsätter också att fokusera på noggrann kostnadshantering men fortsätter samtidigt att investera i viktiga strategiska byggstenar.

Den nya prognosen för 2023:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara 120-130 miljoner euro (2022: 151,0 mn euro).

Den tidigare prognosen för 2023:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151,0 mn euro).

27.4.2023 Delårsrapport Q1 2023: Prognos för 2023 (oförändrad)

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151,0 mn euro).

ANTAGANDE BAKOM PROGNOSEN
Bolaget förväntar sig att de främsta negativa faktorer som kommer att påverka dess resultat 2023 är den fortsatta volatiliteten i marknadsmiljön och svagare efterfrågan speciellt under första halvåret.

Bolaget har meddelat om riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT från och med andra halvåret.

Även om bolaget fortsätter att fokusera på noggrann kostnadshantering, fortsätter det samtidigt att investera i viktiga
strategiska byggstenar.

7.2.2023 Bokslutskommuniké: Utsikterna för 2023:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT stannar något under 2022 års nivå (2022: 151,0 mn euro).

Bolaget förväntar sig att de främsta negativa faktorer som kommer att påverka dess resultat 2023 är den fortsatta volatiliteten i marknadsmiljön och svagare efterfrågan speciellt under första halvåret.

Bolaget har meddelat att det planerar riktade organisationsförändringar, vilka uppskattas leda till besparingar som stöder EBIT från och med andra halvåret. Samtidigt fortsätter bolaget att investera i de viktigaste byggstenarna i strategin.

Utsikter för år 2022

14.12.2022, vinstvarning: Fiskars sänker sina utsikter för 2022

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för 2022 på grund av svagare än förväntad efterfrågan under fjärde kvartalet. Bolaget förväntar sig att jämförbara EBIT för 2022 kommer att vara cirka 150 miljoner euro (2021: 154,2 miljoner euro). Tidigare förväntade bolaget sig att jämförbara EBIT ökar från år 2021.

Orsakerna till uppdaterade utsikter

Lågt konsumentförtroende och försäljarnas höga inventarienivåer har minskat nya och kompletterande beställningar från partihandel mer än förväntat, speciellt i USA. Detta har en negativ inverkan under fjärde kvartalet på segmentet Vitas gåvosäsongsförsäljning samt segmentet Terras försäljning.

Bolaget fortsätter noggrann hantering av kostnadsbasen för att motverka lägre försäljningsutsikter och kostnadsinflation.

Nya utsikter för 2022:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT kommer att vara cirka 150 miljoner euro (2021: 154,2 mn euro).

Tidigare utsikter för 2022:

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT ökar från år 2021 (2021: 154,2 mn euro).

Delårsrapport januari-september 2022 den 28.10.2022 UTSIKTERNA FÖR 2022 (OFÖRÄNDRADE)

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT ökar från år 2021 (2021: 154,2 mn euro).

Fiskars håller noggrant ett öga på utvecklingen av konsumentförtroendet, som har fallit markant på flera av bolagets huvudmarknader och som kan ha en större inverkan på efterfrågan på bolagets produkter under fjärde kvartalet än vad man räknat med. Fjärde kvartalet är viktigt i synnerhet för affärsområdet Vita, som drivs av gåvosäsongen.

Kostnadsmiljön är fortsatt dynamisk med stora kast särskilt i energipriserna. Även om bolaget har lyckats mildra effekten av motverkande kostnadsfaktorer, utgör de fortsättningsvis en risk för bolagets prestation 2022.

Halvårsrapport 2022 den 28.7.2022 UTSIKTERNA FÖR 2022 (OFÖRÄNDRADE)

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBIT ökar från år 2021 (2021: 154,2 mn euro).

Bolaget håller noggrant ett öga på utvecklingen av konsumentförtroendet, som har dippat i flera koncernens huvudregioner och som kan påverka utsikter för Fiskars koncernens produkter under andra halvåret.

Därtill råder det pågående utmaningar i de globala leveranskedjorna, liksom även prisinflation gällande råvaror och energi. Även om bolaget har lyckats mildra effekten av dessa motverkande faktorer, utgör de fortsättningsvis en risk för bolagets prestation 2022. Bolaget förväntar sig också volatilitet mellan kvartalen som en följd av kostnadsinflation och respektive lindrande åtgärder.

Delårsrapport januari-mars 2022 den 29.4.2022 UTSIKTERNA FÖR 2022 (OFÖRÄNDRADE)

Fiskars förväntar sig att jämförbara rörelseresultatet (EBIT) år 2022 ökar från föregående års nivå (2021: 154,2 milj. euro)

Det råder pågående utmaningar i de globala leveranskedjorna, liksom även prisinflation gällande råvaror och energi. Även ombolaget har lyckats mildra effekten av dessa faktorer utgör de fortsättningsvis en risk för bolagets prestation år 2022. Bolaget förväntar sig volatilitet mellan kvartalen som en följd av skillnaderna i tidpunkterna för kostnadsinflation och respektive lindrande åtgärder.

Utsikter för år 2021

Fiskars höjer utsikterna för 2021 den 13.10.2021

Fiskars förväntar sig att jämförbara EBITA år 2021 är 160-170 milj. euro. Förändringen baserar sig på att bolagets finansiella utveckling under årets tredje kvartal överskridit förväntningarna, speciellt mot slutet av kvartalet. En central faktor är att Fiskars hittills framgångsrikt har hanterat utmaningarna i de globala leveranskedjorna, vilket tidigare har lyfts fram som en betydande risk för helårets finansiella utveckling.

Fiskars höjer utsikterna för 2021 den 23.6.2021

Fiskars höjer sina utsikter för 2021, eftersom bolagets finansiella utveckling under det andra kvartalet har överskridit förväntningarna. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är 140-160 milj. euro.

Fiskars höjer utsikterna för 2021 den 19.4.2021

Fiskars höjer sina utsikter för 2021, eftersom bolaget förväntar sig att årets första kvartals starka utveckling fortsätter. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är 130-145 milj. euro. 

Fiskars höjer utsikterna för 2021 tack vare en stark början på året den 24.3.2021

Fiskars utsikter för 2021 har förbättrats då resultatutvecklingen under årets första kvartal har varit starkare än väntat. Bolaget förväntar sig nu att jämförbara EBITA år 2021 är på en lägre nivå än året innan, men överskrider 120 milj. euro. 

Bokslutskommuniké den 5.2.2021

Fiskars förväntar sig att jämförbara2) EBITA år 2021 är på en lägre nivå än året innan, men överskrider 110 milj. euro.

Synligheten fortsätter att vara låg på grund av covid-19-pandemin, som har en djup inverkan på konsumenternas liv när det gäller förändringar i t.ex. disponibel inkomst samt köp- och konsumentbeteende. Dessa kan medföra utmaningar såväl som möjligheter för Fiskars Group. Största delen av kostnadsbesparingarna år 2020 var av temporär karaktär och de påverkade exempelvis marknadsföring. Då bolaget vill säkerställa verksamhetens långsiktiga hållbarhet, kan motsvarande temporära kostnadsbesparingar inte uppehållas under längre perioder. Därtill förväntas fördelarna från de pågående Transformations- och Omstruktureringsprogrammen att materialiseras till fullo år 2022. En mer detaljerad diskussion om potentiella risker och osäkerhetsfaktorer finns i Risker och osäkerhetsfaktorer-avsnittet i bokslutskommunikén.

Utsikter för år 2020

Utsikterna för år 2020 återinfördes den 13.10.2020

År 2020 förväntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019.

Utsikterna för år 2020 drogs tillbaka den 19.3.2020

Fiskars Oyj Abp har dragit tillbaka sina utsikter för 2020, som publicerades den 5.2.2020. På grund av Covid-19-pandemin är det osannolikt att jämförbara EBITA ökar år 2020. Då situationen fortfarande utvecklas fort, är det för tidigt att göra motiverade uppskattningar av den potentiella inverkan på helårsresultatet. Fiskars strävar till att precisera sina utsikter för 2020 då inverkan kan beräknas mer pålitligt

Bokslutskommuniké 2019

År 2020 förväntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA ökar jämfört med år 2019. Ändringar i valutakurser kan ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

Fiskars fortsätter sina investeringar i tillväxtinitiativ och fokuserar på att förbättra sin lönsamhet med de pågående programmen, vilka väntas vara genomförda vid slutet av 2021. Därför ger bolaget inga utsikter gällande den jämförbara omsättningen år 2020.

Därtill finns det osäkerhetsfaktorer på flera av de centrala marknaderna, så som möjliga förändringar i tullavgifter samt konsekvenser av coronavirusets spridning, vilka kan påverka hela årets utveckling.

Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Utsikter för år 2019

16.10.2019 Fiskars sänker sina utsikter för jämförbara omsättningen år 2019

Fiskars sänker sina utsikter för jämförbara omsättningen år 2019. Fiskars förväntar sig nu att den jämförbara omsättningen kommer att vara lägre än nivån året innan. Tidigare förväntade bolaget sig att den jämförbara omsättningen skulle vara på föregående års nivå. Fiskars förväntar sig fortfarande att koncernens jämförbara EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Börsmeddelande 16.10.2019: https://www.fiskarsgroup.com/sv/media/pressmeddelanden/fiskars-oyj-abp-s…

Halvårsrapport 2019

UTSIKTERNA FÖR JÄMFÖRBARA EBITA 2019 UPPDATERADE (17.5.2019)
Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning år 2019 är på föregående års nivå och att jämförbara EBITA år 2019 är lägre än nivån året innan.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det fortsättningsvis betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och möjliga nya höjningar av tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

17.5.2019 Fiskars sänker sina utsikter för jämförbara EBITA år 2019, utsikterna för jämförbara omsättningen är oförändrade

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för jämförbara EBITA för hela året 2019. Fiskars förväntar sig nu att jämförbara EBITA kommer att vara lägre än nivån året innan. Tidigare förväntade bolaget sig att både koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 skulle vara på föregående års nivå.

Börsmeddelande 17.5.2019: https://www.fiskarsgroup.com/sv/media/pressmeddelanden/fiskars-oyj-abp-sanker-sina-utsikter-jamforbara-ebita-ar-2019-utsikterna

Delårsrapport januari-mars 2019

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 är på föregående års nivå. Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex. Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Bokslutskommuniké 2018

Fiskars Group förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA år 2019 är på föregående års nivå.

Utsikterna påverkas av bolagets investeringar i tillväxtinitiativ, vilka förväntas bidra med långsiktigt hållbart värde. Därtill finns det betydliga risker gällande ändringar i affärsmiljön, t.ex Brexit och tullavgifter i USA. Ett ogynnsamt utfall i dessa risker kan ha en betydande inverkan på jämförbara omsättningen och jämförbara EBITA. Utöver detta kan ändringar i valutakurser ha en betydande inverkan på jämförbara EBITA.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Utsikter för år 2017

Delårsrapport januari–september 2017

Utsikterna för år 2017 preciserade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbara EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan. Om försvagningen av den amerikanska dollarn fortsätter under resten av året, kan omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna hållas på samma nivå som året innan p.g.a. translationseffekten. Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning ökar jämfört med året innan.

Halvårsrapport januari–juni 2017

Utsikterna för år 2017 oförändrade: Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbart EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan. I det jämförbara EBITA ingår inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Fiskars fungerar globalt med en väsentlig närvaro i USA. Valutakursrisker kan ha en betydande effekt på bolagets rapporterade resultat. Det fjärde kvartalet är viktigt både ur omsättnings- och lönsamhetssynvinkel.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster och skatter i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Delårsrapport januari–mars 2017

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och jämförbart EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan. I det jämförbara EBITA ingår inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Fiskars fungerar globalt med en väsentlig närvaro i USA. Valutakursrisker kan ha en betydande effekt på bolagets rapporterade resultat. Det fjärde kvartalet är viktigt både ur omsättnings- och lönsamhetssynvinkel.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster och skatter i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Bokslutskommuniké 2016

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning exklusive omsättningen från de år 2016 avyttrade verksamheterna (2016: 1 180 milj. euro) och justerade EBITA (2016: 107 milj. euro) ökar jämfört med året innan.

Fiskars fungerar globalt med en väsentlig närvaro i USA. Valutakursrisker kan ha en betydande effekt på bolagets rapporterade resultat. Fjärde kvartalet är viktigt både för omsättningen och för det justerade rörelseresultatet. I det justerade EBITA ingår inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Utsikter för år 2018

Delårsrapport januari–september 2018

Fiskars förväntar sig att koncernens jämförbara omsättning kommer att vara något lägre år 2018 jämfört med år 2017. Jämförbara EBITA förväntas öka jämfört med år 2017. Årets fjärde kvartal är viktigt både gällande omsättning och lönsamhet. I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

18.7.2018 Fiskars sänker sina utsikter för omsättningen år 2018, utsikterna för EBITA oförändrade

Fiskars Oyj Abp sänker sina utsikter för den jämförbara omsättningen år 2018. Fiskars förväntar sig nu att den jämförbara omsättningen kommer att vara något lägre än år 2017. Tidigare förväntade sig Fiskars att omsättningen skulle öka år 2018 jämfört med år 2017. Fiskars förväntar sig fortfarande att jämförbara EBITA ökar år 2018.

Delårsrapport januari–mars 2018

Utsikterna för år 2018 oförändrade:

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

Bokslutskommuniké 2017

Fiskars väntar sig att koncernens jämförbara omsättning och jämförbara EBITA ökar år 2018 jämfört med år 2017.

I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar. Poster som påverkar jämförbarheten i EBITA omfattar inte omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer, förvärv och avyttringar samt resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

Utsikter för år 2016

Delårsrapport januari–september 2016

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet på en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016.

Största delen av ökningen i omsättningen och det justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. På grund av säsongsvariationer genererar Livingverksamheten största delen av sitt rörelseresultat under andra halvåret medan de avyttrade verksamheterna generade hela sin vinst under första halvåret. Fiskars fortsätter att skärpa sin fokus på sina kärnverksamheter, bygga sina varumärken och hämta nya innovativa produkter till marknaden med mål att accelerera skapandet av lönsam tillväxt.

Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Halvårsrapport januari–juni 2016

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016.

Största delen av ökningen i omsättningen och det justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. På grund av säsongsvariationerna, genererar Livingverksamheten största delen av sitt rörelseresultat under andra halvåret medan de avyttrade verksamheterna generade hela sin vinst under första halvåret. Fiskars fortsätter att skärpa sin fokus på sina kärnverksamheter, bygga sina varumärken och hämta nya innovativa produkter till marknaden med mål att accelerera skapandet av lönsam tillväxt. Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Delårsrapport januari–mars 2016

Fiskars förväntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheterna, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016.

Största delen av ökningen i omsättningen och justerade rörelseresultatet förväntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som nu är en del av Fiskars för helåret 2016. Fiskars fortsätter att eftersträva tillväxt genom riktade investeringar i varumärken och produktutveckling och skärpt fokus på sina kärnverksamheter. Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar, kostnader relaterade till integrationer och resultatpåverkan från försäljningen av verksamheter.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat och resultat per aktie.

Bokslutskommuniké 2015

Fiskars väntar sig att koncernens omsättning och justerade rörelseresultat under år 2016 ökar jämfört med året innan trots de avyttrade verksamheter, den fortsatta ekonomiska osäkerheten, i synnerhet i en del av bolagets viktiga marknader, och trots ökade kostnader relaterade till ofördelaktiga valutakurser under år 2016. Största delen av ökningen i omsättningen och justerade rörelseresultatet väntas från förvärvet av English & Crystal Living-verksamheten, som är nu en del av Fiskars för helåret 2016. Fiskars fortsätter att eftersträva tillväxt genom riktade investeringar i varumärken och produktutveckling och skärpt fokus på dess kärnverksamheter. Det justerade rörelseresultatet exkluderar omstruktureringskostnader, nedskrivningar och kostnader relaterade till integrationen.

I Fiskars segment Övriga ingår placeringar som redovisas som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta ökar volatiliteten för Fiskars finansiella poster i resultaträkningen och därmed volatiliteten i Fiskars nettoresultat.