Redovisningsprinciper

Den finansiella rapporteringen sker enligt enhetliga principer. Koncernen tillämpar IFRS-bokföringsstandarden som har godkänts inom EU och som har en enhetlig kontoplan. Koncernens ekonomiförvaltning har dragit upp riktlinjer för enheterna angående innehållet i de finansiella rapporterna samt de datum som gäller för rapporteringen.

De strategiska affärsenheterna och ländernas försäljningsenheter använder sig av flera olika system för bokföring och finansiell rapportering. Koncernens finansiella rapportering sker med hjälp av ett datasystem som administreras centralt. De strategiska affärsenheterna samt försäljningsenheterna i olika länder ansvarar för att producera data för koncernens rapporteringssystem. Koncernens ekonomiförvaltning ansvarar för upprätthållandet av koncernens rapporteringssystem och kontrollerar att riktiga och korrekta uppgifter matas in i systemet.

Alternativa nyckeltal som används i Fiskars finansiella rapportering

I enlighet med de riktlinjerna för alternativa nyckeltal som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har utgett har Fiskars Oyj Abp sett över de termer som används i koncernens finansiella rapportering. De alternativa nyckeltalen, Alternative Performance Measures (APM), används för att bättre återspegla hur den operativa verksamheten presterar och för att underlätta jämförelser mellan finansiella perioder. APM-nyckeltalen ska inte ses som en ersättare för nyckeltal i enlighet med IFRS. Från och med första kvartalet 2017 har benämningen ”justeringar” ändrats till ”jämförelsestörande poster”, men definitionen bakom termen har inte förändrats. Som tidigare är jämförelsestörande poster transaktioner som inte är förknippade med den återkommande verksamheten, såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttring av verksamheter. På motsvarande sätt beräknas jämförbart EBITA från jämförbart EBIT genom att lägga tillbaka avskrivningarna för immateriella tillgångar.