Uträkning av nyckeltal

EBIT=Rörelseresultat  
Jämförbart EBIT =Rörelseresultat +/- jämförelsestörande poster 
Avkastning på sysselsatt
kapital i % (ROI)
=Årets resultat + skatt + ränte- och övriga finansiella kostnader
Eget kapital + räntebärande skulder (medeltalet av årets början och årets slut)
x100
    
Avkastning på eget
kapital i % (ROE)
=Årets resultat
Eget kapital (medeltalet av årets början och årets slut)
x100
    
Soliditet i %=Eget kapital sammanlagt
Balansräkningens omslutningssumma
x100
    
Nettogearing i %=Räntebärande främmande kapital – kassa och bank
Eget kapital sammanlagt
x100
    
Resultat/aktie (EPS)=Årets resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare
Vägt genomsnittlig antal utestående aktier 31.12
 
    
Eget kapital/aktie=Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare
Antal utestående aktier 31.12
 
    
Emissionsjusterad
medelkurs
=Börsomsättning i euro under räkenskapsperioden
Emissionsjusterat antal aktier som omsatts under räkenskapsperioden
 
    
Aktiestockens
börsvärde
=Antal utestående aktier 31.12 x aktiens avslutskurs 31.12 
    
Pris/vinst (P/E)=Emissionsjusterad börskurs 31.12
Vinst/aktie
 
    
Dividend/resultat i %=Utdelad dividend
Årets resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare
x100
    
Dividend/aktie=Utdelad dividend Antal utestående aktier 31.12 
    
Effektiv
dividendavkastning i %
=Dividend/aktie
Emissionsjusterad avslutskurs 31.12
x100