Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

Fiskarskoncernens verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Fiskarskoncernen redogör mer
ingående för riskerna i affärsverksamheten och för riskhanteringen i sin årsredovisning samt på denna webbplats.

Koncernen är verksam över hela världen, med en betydande del av verksamheten i USA och med flera leverantörer i Asien. En utdragen lågkonjunktur och svag konsumentefterfrågan på Fiskarskoncernens huvudmarknader samt politisk osäkerhet, som handelstvister, sanktioner, importrestriktioner och geopolitiska spänningar, kan ha en betydande negativ effekt på koncernens omsättning och resultat.

Globala leveranskedjor i allmänhet har drabbats av olika störningar orsakade av kriget i Ukraina och av covid-19-pandemin, vilket ytterligare kan påverka verksamheten inom Fiskarskoncernen. Plötsliga svängningar i priset på eller tillgången till de viktigaste råvarorna, inklusive energi, kan ha en negativ inverkan på lönsamheten. Fiskarskoncernen har två glasbruk, i Finland respektive Slovenien, som använder naturgas vid tillverkningen.
Bolaget har planer för alternativa energikällor för de två bruken, men störningar i tillgången på gas kan på kort sikt orsaka avbrott i produktionen. För att säkerställa tillgängligheten av varor har bolaget också garderat sig mot eventuella avbrott genom att öka varulagren.

Fiskarskoncernens åtgärder under året för att lindra riskerna för varutillgången till följd av störningar i leveranskedjan har lett till att varulagret har ökat. Att varulagret är större än normalt beror också på den kalla våren 2022, som inverkade på efterfrågan inom kategorin trädgårdsskötsel. Ökningen av varulagret har haft en negativ kassaflödeseffekt och ökat den kortfristiga upplåningen. Fiskarskoncernen har vidtagit åtgärder för
att mildra effekten av lagerökning, men förväntar sig ändå inte någon betydande minskning av varulagren under fjärde kvartalet 2022.

Geopolitiska spänningar, utbredd inflation och stigande räntor har försämrat konsumenternas förtroende på många marknader, vilket kan påverka efterfrågan på Fiskarskoncernens produkter. Koncernens starka varumärken och produktkategorier har i allmänhet haft relativt god motståndskraft mot en viss försämring av konsumentförtroendet.

De återkommande restriktionerna på grund av covid-19 i Kina, och i synnerhet i Shanghairegionen där merparten av koncernens butiker i Kina är belägna, har påverkat den lokala verksamheten negativt då butikerna varit stängda.

Människor är kärnan i Fiskarskoncernens strategi som den mest värdefulla tillgången och viktigaste möjliggöraren. Oförmåga att locka och ehålla begåvade och engagerade proffs på en konkurrerad marknad kan ha en negativ inverkan på Fiskarskoncernens möjligheter att nå sina strategiska målsättningar. Medarbetarengagemang främjas genom att tillgängliggöra möjligheter att växa genom ledarskapskunnande och utbildning samt genom att utveckla en inkluderande kultur.

Inom kategorin trädgårdsskötsel i segmentet Terra är årets andra kvartal säsongsmässigt viktigast. Skolstarten och gåvosäsongen är viktiga för Creas försäljningsresultat under andra halvåret. För segmentet Vita är fjärde kvartalet det viktigaste. Eventuell negativ utveckling relaterad till produkttillgänglighet, efterfrågan eller ökade kostnader i tillverkning eller logistik under de viktiga säsongerna kan få betydande effekter på
helårsresultatet. Den säsongsbundna efterfrågan kan avvika från ett typiskt år på grund av de rådande, volatila marknadsförhållandena.

Efterfrågan på vissa av Fiskarskoncernens produkter kan påverkas av vädret, i synnerhet trädgårdsredskap på våren och snöredskap under vintern. Dåliga väderförhållanden, till exempel en kall och regnig vår och sommar och en snöfri vinter, kan ha en negativ inverkan på försäljningen av dessa produkter, medan gynnsamma väderförhållanden kan öka försäljningen.

Fiskarskoncernen blir mer och mer beroende av centraliserade it-system som innehåller affärskritisk information. Därför kan till exempel cyberattacker påverka Fiskarskoncernens affärsverksamhet och aktiviteter. Bolaget motverkar it relaterade risker genom att införa it-lösningar av hög kvalitet och genom att underhålla, utveckla och testa deras funktion och integritet med hjälp av ledande tjänste- och teknikleverantörer.

Med en betydande del av verksamheten i USA och i andra länder utanför euroområdet är Fiskarskoncernen utsatt för fluktuationer i valutakurser. Kursförändringar hos den amerikanska dollarn eller andra valutor i förhållande till euron kan ha väsentlig inverkan på de rapporterade finansiella siffrorna till följd av omräkningsexponeringen.

Enheter i Fiskarskoncernen är föremål för skatterevisioner i flera länder. Det är möjligt att skatterevisionerna resulterar i omvärdering av skatter.

Uppdaterat 28.10.2022