Fiskarskoncernens verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Fiskarskoncernen redogör mer ingående för riskerna i affärsverksamheten och för riskhanteringen i sin årsredovisning.

Koncernen är verksam över hela världen, med en betydande del av verksamheten i USA och med flera leverantörer i Asien. En utdragen lågkonjunktur och svag konsumentefterfrågan på Fiskarskoncernens huvudmarknader samt politisk osäkerhet, som handelstvister, sanktioner, importrestriktioner och geopolitiska spänningar, kan ha en betydande negativ effekt på koncernens omsättning och resultat.

Globala leveranskedjor i allmänhet har drabbats av olika störningar orsakade av kriget i Ukraina och av pandemin med covid-19, vilket ytterligare kan påverka verksamheten inom Fiskarskoncernen. Pågående globala logistiska utmaningar och stigande fraktkostnader samt plötsliga svängningar i priset på eller tillgången till de viktigaste råvarorna, inklusive energi, kan ha en negativ inverkan på lönsamheten. De geopolitiska spänningarna och utbredd inflation har försämrat konsumenternas förtroende på många marknader, vilket kan påverka efterfrågan på Fiskarskoncernens produkter. Koncernens starka varumärken och produktkategorier har i allmänhet haft relativt god motståndskraft mot en viss försämring av konsumentförtroendet.

Den fortsatta oron kring covid-19 kan få negativa följder för försäljningen i koncernens fysiska butiker. De återkommande restriktionerna på grund av covid-19 i Kina, och i synnerhet i Shanghairegionen där merparten av koncernens butiker i Kina är belägna, har påverkat vår lokala verksamhet negativt då butikerna varit stängda. Restriktionerna kan få mer utbredda negativa konsekvenser för de globala leveranskedjorna om de är på plats i flera månader.

Människor är kärnan i Fiskarskoncernens strategi som den mest värdefulla tillgången och viktigaste möjliggöraren. Oförmåga att locka och behålla begåvade och engagerade proffs på en konkurrerad marknad kan ha en negativ inverkan på Fiskarskoncernens möjligheter att nå sina strategiska målsättningar. Medarbetarengagemang främjas genom att tillgängliggöra möjligheter att växa genom ledarskapskunnande och utbildning samt genom att utveckla en inkluderande kultur.

Inom kategorin trädgårdsskötsel i segmentet Terra är årets andra kvartal säsongsmässigt viktigast. Skolstarten och gåvosäsongen är viktiga för Creas försäljningsresultat under andra halvåret. För segmentet Vita är fjärde kvartalet det viktigaste. Eventuell negativ utveckling relaterad till produkttillgänglighet, efterfrågan eller ökade kostnader i tillverkning eller logistik under de viktiga säsongerna kan få betydande effekter på helårsresultatet. Den säsongsbundna efterfrågan kan avvika från ett typiskt år på grund av de rådande, volatila marknadsförhållandena.

Efterfrågan på vissa av Fiskarskoncernens produkter kan påverkas av vädret, i synnerhet trädgårdsredskap på våren och snöredskap under vintern. Ogynnsamma väderförhållanden, till exempel en kall och regnig vår och sommar och en snöfri vinter, kan ha en negativ inverkan på försäljningen av dessa produkter, medan gynnsamma väderförhållanden kan öka försäljningen.

Fiskarskoncernen blir mer och mer beroende av centraliserade it-systemsom innehåller kritisk affärsinformation. Därför kan till exempel cyberattacker påverka Fiskarskoncernens affärsverksamhet och aktiviteter. Bolaget motverkar it-relateraderisker genom att införa it-lösningarav hög kvalitet och genom att underhålla, utveckla och testa deras funktion och integritet med hjälp av ledande tjänste-och teknikleverantörer.

Med en betydande del av verksamheten i USA och i andra länder utanför euroområdet är Fiskarskoncernen utsatt för fluktuationer i valutakurser. En försvagning av den amerikanska dollarn eller andra valutor i förhållande till euron kan ha väsentlig inverkan på de rapporterade finansiella siffrorna till följd av omräkningsexponeringen. Mindre än 20 % av Fiskarskoncernens kommersiella kassaflöden utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar.

Enheter i Fiskarskoncernen är involverade i skatterevisioner i flera länder. Det är möjligt att skatterevisionerna resulterar i omvärdering av skatter.