Risker och affärsverksamhetens osäkerhetsfaktorer

Makroekonomi och politisk omvärld
En utdragen lågkonjunktur och svag konsumentefterfrågan på Fiskarskoncernens huvudmarknader samt politisk osäkerhet, som handelstvister, sanktioner, importrestriktioner och geopolitiska spänningar, kan ha en betydande negativ effekt på koncernens omsättning och resultat. På lång sikt, mildras dessa risker med hjälp av ett mångsidigt kommersiellt fotavtryck, både geografiskt och med avseende på produktutbudet.

Geopolitiska spänningar, utbredd inflation och stigande räntor har försämrat konsumenternas förtroende, vilket varit påtagligt på flera marknader under 2022, och kan ytterligare underminera efterfrågan på Fiskarskoncernens produkter, om de blir långvariga. I Europa tilltagande osäkerhet och förhöjda spänningar på arbetsmarknaden och deras effekter kan påverka bolagets verksamhet negativt på kort sikt. I Kina är det möjligt att vågen av smittspridning av covid-19 efter fjärde kvartalets sluts har negativa konsekvenser för den lokala verksamheten då butiker blir tvungna att hålla stängt.

Leveranskedja och leverantörer
Fluktuationer i priset, tillgången och kvaliteten på viktiga råvaror, energi, komponenter och färdiga produkter från leverantörerna kan ha negativa konsekvenser för Fiskarskoncernens lönsamhet. Även störningar i globala leveranskedjor, ökade transportkostnader, lagstiftningsåtgärder som tullhöjningar, och utsläppshandelssystem kan ha en negativ inverkan på lönsamheten. Att vara beroende av en enda leverantörskälla kan orsaka verksamhetsavbrott och leda till flera månaders avbrott i produktleveranserna.

Fiskarskoncernen hanterar riskerna med pris, tillgång och kvalitet genom att ingå flera inköpskontrakt och ständigt utforska möjliga hållbara materialalternativ. Bolaget minskar också sitt beroende av enskilda leverantörskällor genom att oavbrutet söka alternativa leverantörer och ha en omfattande avbrottsförsäkring. För att säkerställa tillgängligheten av varor kan bolaget också gardera sig mot eventuella avbrott med säkerhetslager.

Konsumentbeteende
Underlåtenhet att anpassa sig eller långsam anpassning efter ändringar i konsumentbeteende och konsumentpreferenser eller ökad konkurrens kan försvaga koncernens konkurrensposition och därmed leda till potentiellt försämrad omsättning och lönsamhet. Fiskars Group fokuserar på tillväxt i direktkanalen, inklusive e-handel och egna butiker, och på hållbarhet genom att ta fram nya affärsmodeller som tillgodoser moderna konsumenters behov.

Kunder
Fiskarskoncernens produkter säljs till parti- och detaljhandelskunder samt direkt till konsumenter via bolagets egna butiker och e-handel. Koncernen är exponerad mot risker som hänför sig till strukturella omställningar inom detaljhandeln. Om Fiskarskoncernen inte kan tillgodose kundernas efterfrågan kan det leda till att koncernen förlorar kunder eller listningar hos kunder. Fiskarskoncernen utvecklar kontinuerligt sin försäljningsorganisation och leveranskedja för att möta förändringarna i kundefterfrågan.

Medarbetare
Människor är kärnan i Fiskarskoncernens strategi som den mest värdefulla tillgången och viktigaste möjliggöraren. Genomförandet av tillväxtstrategin vilar i högsta grad på att koncernen har rätt personer på rätta poster. Oförmåga att locka och behålla begåvade och engagerade proffs på en konkurrerad marknad kan ha en negativ inverkan på Fiskarskoncernens möjligheter att nå sina strategiska målsättningar. Medarbetarengagemang främjas genom att tillgängliggöra möjligheter att växa genom ledarskapskunnande och utbildning samt genom att utveckla en inkluderande kultur.

Informationssystem och cybersäkerhet
Fiskarskoncernen blir mer och mer beroende av centraliserade it-system och leverantörer som har affärskritisk information. Intrång, funktionsfel, cyberattacker och bedrägeriförsök mot Fiskarskoncernen eller dess leverantörer kan orsaka bolaget verksamhetsavbrott både regionalt och globalt. Sådana avbrott kan ha en betydande negativ inverkan på omsättningen, resultatet och bolagets rykte. Bolaget motverkar it-relaterade risker genom att införa it- lösningar av hög kvalitet och genom att underhålla, utveckla och testa deras funktion och integritet i enlighet med ramar för intern kontroll och bästa branschpraxis.
Kritiska service- och teknikleverantörer förväntas upprätthålla kontinuitet- och återhämtningsplaner för sina tjänster för eventuella störningar.

Säsongsberoende
Inom kategorin trädgårdsskötsel i segmentet Terra är årets andra kvartal säsongsmässigt viktigast. Skolstarten och gåvosäsongen är viktiga för Creas omsättningsresultat under årets andra hälft. För segmentet Vita är fjärde kvartalet det viktigaste.
Eventuell negativ utveckling relaterad till produkttillgänglighet, efterfrågan eller ökade kostnader i tillverkning eller logistik under de viktiga säsongerna kan få betydande effekter på helårets resultat och omsättning. Den säsongsbundna efterfrågan kan avvika från ett typiskt år på grund av de rådande, volatila marknadsförhållandena. Fiskarskoncernens strategi är att balansera säsongsvariationer genom att diversifiera produktutbudet enligt kundernas behov.

Väder
Efterfrågan på en del av bolagets produkter är beroende av vädret. Det här gäller särskilt trädgårdsredskap under våren och snöredskap under vintern. Dåliga väderförhållanden, till exempel en kall och regnig vår och sommar och en snöfri vinter, kan ha en negativ inverkan på försäljningen av dessa produkter, medan gynnsamma väderförhållanden kan öka försäljningen. Fiskars sträver efter att balansera inverkan av föränderliga väderförhållanden med hjälp av ett brett och mångsidigt produktutbud och bred geografisk närvaro.

Valutakurser
Med en betydande del av verksamheten i USA och i andra länder utanför euroområdet är Fiskarskoncernen utsatt för fluktuationer i valutakurser. Kursförändringar kan ha väsentlig inverkan på de rapporterade finansiella siffrorna till följd av omräkningsexponeringen.

Skatt
Enheter i Fiskarskoncernen är föremål för skatterevisioner i flera länder. Det är möjligt att skatterevisionerna resulterar i omvärdering av skatter.

Uppdaterad 8.2.2023