Groups verksamhet, omsättning och finansiella resultat kan påverkas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Fiskars Group redogör för risker i affärsverksamheten och riskhantering i sin årsredovisning samt på företagets webbplats www.fiskarsgroup.com/investors.

Covid-19-pandemin fortsätter att påverka samhällen runt om i världen och utgör en risk för helårsresultatet. Pandemin har haft en stor inverkan på konsumenternas liv vad gäller förändringar i exempelvis disponibel inkomst, köpbeslut och konsumentbeteende. När människor tillbringar mer tid hemma har det uppstått ökad efterfrågan i vissa av Fiskars Groups produktkategorier, och detta har inneburit utmaningar för koncernens leveranskedja. Globala leveranskedjor i allmänhet drabbas av olika störningar orsakade av pandemin, vilket ytterligare kan påverka verksamheten inom Fiskars Group. Fortsatt oro kring covid-19 kan få negativ inverkan på försäljningen i koncernens fysiska butiker. Om pandemin inte eskalerar på företagets nyckelmarknader kan dock konsumenternas förtroende också stärkas och efterfrågan kan öka i vissa kategorier. I andra kategorier kan efterfrågan påverkas negativt om människor spenderar mindre tid hemma när pandemin väl lättar.

Hur säsongsbetonade de olika produktkategorierna är spelar en roll. Inom trädgårdsskötsel- och bevattningskategorierna i Terra-segmentet är årets andra kvartalet säsongsmässigt viktigast.  Skolstarten och gåvosäsongen viktiga för Creas försäljningsresultat under årets andra hälft. För segmentet Vita är fjärde kvartalet det viktigaste. Eventuella negativa utvecklingar relaterade till produkttillgänglighet, efterfrågan eller ökade kostnader i tillverkning eller logistik under de viktiga säsongerna för respektive segment kan få betydande effekter på helårsresultatet. Under rådande, volatila marknadsförhållanden och beroende på hur pandemin utvecklas, kan den säsongsbundna efterfrågan avvika från ett typiskt år.

Efterfrågan på vissa av Fiskars Groups produkter kan påverkas av vädret, i synnerhet trädgårdsredskap och bevattningsprodukter under våren, och snöredskap under vintern. Dåliga väderförhållanden, till exempel en kall och regnig vår och sommar och/eller en snöfri vinter, kan ha en negativ inverkan på försäljningen av dessa produkter, medan gynnsamma väderhållanden kan öka försäljningen.

Fiskars Group är verksamma över hela världen, med en betydande del av verksamheten förlagd till USA och med flera leverantörer i Asien. Tilltagande tecken på en ökande protektionism och ett intresse för ursprungsland bland konsumenterna kan påverka Fiskars Groups affärsverksamhet. Fortsatta handelsspänningar mellan USA och Kina kan innebära ytterligare negativa konsekvenser för Fiskars Groups verksamhet och på jämförbar EBITA 2021.

Med en betydande del av verksamheten i USA och i andra länder utanför euroområdet är Fiskars Group utsatt för fluktuationer i utländska valutakurser. En försvagning av den amerikanska dollarn eller andra valutor i förhållande till euron kan ha väsentlig inverkan på de rapporterade finansiella siffrorna till följd av omräkningsexponeringen. Mindre än 20 % av Fiskars Groups kommersiella kassaflöden utsätts för fluktuationer på grund av valutakursväxlingar.

Enheter i Fiskars Group är involverade i skatterevisioner i flera länder. Det är möjligt att skatterevisionerna kan resultera i en omvärdering av skatter.