Vi började året med en sund efterfrågan och ett starkt momentum på våra huvudmarknader. Vår starka tillväxttrend fortsatte under första kvartalet, som var det åttonde tillväxtkvartalet i följd. Den organiska valutaneutrala tillväxten om mer än 13 % drevs framför allt av Terra, även om både Vita och Crea medverkade till att vår omsättning ökade. Tillväxten var lönsam med en jämförbar EBIT-marginal om 15,6 %. ​

Vi fortsatte att genomföra vår tillväxtstrategi med tydligt fokus på våra fyra tillväxtfaktorer, det vill säga kommersiell utmärkthet, direktkanalen (DTC), USA och Kina. Vi började genomföra tillväxtstrategin år 2021 och har redan uppnått konkreta och hållbara resultat genom den. Vår bruttomarginal (exkl. jämförelsestörande poster) ökade och var 45,6 %. Direktkanalen växte med 14 % trots en del kortvariga nedstängningar i Kina på grund av covid-19, och vår omsättning ökade i USA och Kina med 16 % respektive 53 %.​

Vi fortsatte också att investera i våra kompetenser för att säkerställa konkurrenskraften på lång sikt. Vår strategiska investering i digital acceleration samt ökning inom direktkanalen uppgick till ca 5 miljoner euro, och vi fortsatte att rekrytera avgörande förmågor i synnerhet inom e-handel och vår detaljhandel.​

Sedan februari har vi sett avsevärda utmaningar i globala leveranskedjor och en omfattande inflation på insatsvaror som drivits av både kriget i Ukraina och störningar i Kina till följd av covid-19.​

Trots att insynen i den långsiktiga utvecklingen fortfarande är begränsad tror vi fast på att vi med de åtgärder vi vidtagit eller är i färd med att vidta kommer att kunna minska inflationens negativa inverkan i år. Vi förväntar oss dock volatilitet mellan kvartalen som en följd av skillnaderna i tidpunkterna för kostnadsinflation och respektive lindrande åtgärder.​

Vi har lyckats betjäna våra kunder och undvika större brister i tillgången på produkter, vilket har utgjort en konkurrensfördel för oss. Vårt fokus ligger nu på att säkerställa leveranserna för resten av året. ​

Vi genomförde en del strukturella ändringar under första kvartalet. I februari slutförde vi avyttringen av bevattningsverksamheten i Nordamerika. Vi meddelade om transaktionen i december 2021.​

​I mars meddelade vi om vårt beslut att fullständigt dra oss tillbaka från den ryska marknaden på grund av Rysslands attack mot Ukraina, vilken vi fördömer i de starkaste ordalag. Utträdet från den ryska marknaden kommer dock inte att ha någon avsevärd inverkan på vårt resultat år 2022, och engångseffekterna av utträdet har upptagits i jämförelsestörande poster för första kvartalet.​

Vi har också tagit viktiga steg mot vårt mål om att majoriteten av vår omsättning år 2030 ska härröra från cirkulära produkter och tjänster. Under första kvartalet år 2022 härrörde sig 5 % av omsättningen från försäljning av produkter tillverkade av återvunnet material.​

Konsumenter och tredje parter har visat erkännande för Fiskars Groups hållbarhetsarbete. Under första kvartalet 2022 tilldelades vi flera pris och utmärkelser. Bland annat upptogs Fiskars Group på CDP:s lista över ledande engagerade leverantörer för år 2021 (Supplier Engagement Leaderboard), och vi uppnådde platinumnivå i Ecovadis hållbarhetsklassificering. Dessutom upptogs varumärket Fiskars i indexet för hållbara varumärken 2022 (Sustainable Brand Index), vilket publicerades i mars 2022. Enligt konsumenterna är Fiskars det mest hållbara varumärket inom kategorin för hobby och fritid och det fjärde mest hållbara varumärket i Finland.​

Vi genomförde även en del ändringar i ledningsgruppen för Fiskars Group för att fortsättningsvis stödja genomförandet av vår tillväxtstrategi. Charlene Patten Zappa utnämndes till direktör inom Terra, och Anna Mindelöf utnämndes till ny HR-direktör. Utöver detta integrerade vi funktionen för konsumentupplevelse och kommunikation i verksamhetsenheterna och andra funktioner för att förenkla vår organisation, sporra affärsverksamheten och förbättra ansvarsskyldighet.​

Trots att affärsmiljön blir alltmer oförutsägbar och instabil, och även om all inverkan på vår verksamhet inte kan förutses, kommer vi att fortsätta att driva vår tillväxtstrategi fulla av tillförsikt.​

På basis av de byggstenar vi har satt på plats för att verkställa vår tillväxtstrategi och de åtgärder vi vidtagit för att lindra de nuvarande utmaningarna i affärsmiljön, håller vi utsikterna för att förbättra jämförbara EBIT för helåret 2022 oförändrade.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO

.