Verkställande direktörens översikt Q4 2022

År 2022 var tudelat för Fiskars Group; under första halvåret såg vi en tvåsiffrig uppgång av omsättningen, medan under andra halvåret minskade omsättningen pga svagare efterfrågan. Resultatet var att den jämförbara omsättningen för helåret ökade med 1,7 procent. Med
tanke på osäkerheten och volatiliteten i verksamhetsmiljön under året är jag belåten med att vi uppnådde ett jämförbara EBIT på 151 miljoner euro 2022, vilket var det näst bästa någonsin för Fiskars Group. Jag vill tacka våra medarbetare, kunder och samarbetspartner för vad som åter en gång visade sig vara ett exceptionellt år.

Vår jämförbara omsättning minskade med 12,2 procent under fjärde kvartalet. Lågt konsumentförtroende kombinerat med höga lagernivåer hos återförsäljarna ledde till att orderingången från våra kunder var lägre än förväntat, särskilt på den viktiga marknaden i USA, där vår omsättning minskade med 26 procent.

Trots att omsättningen inte utvecklades enligt förväntningarna, såg vi flera ljusglimtar under fjärde kvartalet. Vår jämförbara EBIT-marginal stärktes med 70 baspunkter tack vare en förbättring av bruttomarginalen och förnuftig kostnadshantering. En annan höjdpunkt var vår egen e-handel som uppvisade en tillväxt på 30 procent i oktober–december. Det bevisar att våra investeringar i direktkanalen och digitala plattformar ger resultat. Det gläder mig också att vi under kvartalet lyckades vända det fria kassaflödet till positivt, efter den negativa inverkan från höga lagernivåer under 2022. Lagernivåerna är dock fortsatt höga, och vi kommer att arbeta vidare på att återställa dem till målnivåer. En av dessa åtgärder är planen att tillfälligt anpassa produktionskapaciteten i fabrikerna i Billnäs och Sorsakoski.

Vi har nu avslutat det första helåret med tillväxtstrategin och kan se att de fyra drivkrafterna för tillväxt enligt den – kommersiell excellens, direktkanalen, USA och Kina – ger konkreta resultat. Vår bruttomarginal, som är vårt viktigaste resultatmått för kommersiell excellens, stärktes operativt med 60 baspunkter mellan januari och december, trots en utbredd kostnadsinflation. Direktkanalen hade en tillväxt på 8 procent under 2022 och utgjorde 21 procent av koncernens omsättning; särskilt e-handeln utvecklades mycket bra. I USA såg vi en omsättningsminskning på 4 procent till följd av en betydlig minskning i efterfrågan under fjärde kvartalet. Trots att marknaden i USA inte utvecklades på det sätt som vi hade förutsett i början av året, ser vi att det finns betydande potential och tillväxtmöjligheter för Fiskars Group i landet. Vår verksamhet i Kina fortsatte på en tillväxtbana och uppvisade en omsättningsökning på 36 procent under året, trots upprepade störningar på grund av covid-19.

Vi är ett bolag i omvandling och vår tillväxtstrategi anger ramarna för de val som vi gör längs vägen. I november meddelade vi om ändringar i ledningsgruppen, för att åstadkomma större överensstämmelse med strategin och drivkrafterna för tillväxt. Genom ändringarna skapade vi en ny post i ledningsgruppen som Executive Vice President, Direct to Consumer, och delade upp grossistförsäljningsorganisation i två regionala roller för Amerika respektive Europa och Asien-Stillahavsområdet, förutom Kina.

I januari 2023 meddelade vi att vi planerar riktade organisationsförändringar i huvudsak i våra affärsområden Vita, Terra och Crea för att accelerera verkställandet av vår strategi. Våra planerade förändringar säkerställer att vi allokerar våra resurser till de strategiska tillväxtområdena. De planerade organisationsförändringarna uppskattas leda till en nettominskning på cirka 100 arbetsroller globalt och ge ett resultat på totalt 30 miljoner euro i årliga kostnadsbesparingar. Samtidigt kommer vi att fortsätta investera i viktiga strategiska byggstenar.

Under 2022 gjorde vi goda framsteg inom hållbarhet, som är en av våra strategiska framgångsfaktorer. Vi fortsatte att ta fram cirkulära lösningar under året, och cirka 5 procent av koncernens omsättning under 2022 härrörde från varumärkenas utbud av produkter
tillverkade av återvunnet material. Vårt mål är att 2030 ska majoriteten av vår omsättning komma från cirkulära produkter och tjänster. Vi har också gjort konkreta insatser för att minska våra utsläpp. Ett exempel är investeringen i glasbruket i Iittala i Finland, där vi kommer att byta ut de befintliga smältugnarna som eldas med naturgas mot elektriska smältugnar. De nya smältugnarna bidrar till att minska Fiskars Groups årliga direkta koldioxidutsläpp (scope 1) med 26 procent före utgången av 2026. Vi känner oss hedrade över att vi under fjärde kvartalet upptogs på CDP:s A-lista för klimat för vår transparenta rapportering och ambitiösa klimatinsatser.

När vi ser på 2023 är det uppenbart att i synnerhet första halvåret ser utmanande ut vad gäller marknadsmiljön och efterfrågan. Då utsikterna för efterfrågan är mer avvaktande, kommer vi i år att fokusera på att säkra resultatet och kassaflödet. Vi förväntar oss att jämförbara EBIT år 2023 stannar något under fjolårsnivån. Kostnadsbesparingar från de planerade riktade organisationsförändringarna uppskattas stöda EBIT från och med andra halvåret, trots att bolaget samtidigt fortsätter att investera i de viktigaste byggstenarna i strategin.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO

.