Verkställande direktörens översikt Q3 2022

Vår jämförbara omsättning under tredje kvartalet uppgick till 293 miljoner euro, det vill säga på samma nivå som rekordhöga Q3 försäljningen i fjol. Det är ett gott resultat, med tanke på den turbulenta verksamhetsmiljön. Dessutom är försäljningen avsevärt bättre än för några år sedan, vilket är ett bevis på att det verkligen pågår en omvandling i bolaget.

Samtidigt som kostnadsinflation och lågt konsumentförtroende påverkade efterfrågan i Amerika och Europa, fortsatte vi växa i Asien-Stillahavsområdet. Den stabila utvecklingen av försäljningen under kvartalet åskådliggör fördelarna med vår breda geografiska närvaro och vår starka och välbalanserade varumärkesportfölj. Jag vill också tacka Fiskars Group teamet som med sin storslagna insats oförtrutet driver på vår tillväxtstrategi.

Mindre volymer och fortsatt kostnadsinflation fick jämförbara EBIT att plana ut på 33 miljoner euro. Våra insatser för att mildra effekten av ökande kostnader gav önskat resultat, då bruttomarginalen förstärktes organiskt. Kostnadsmiljön är fortsatt dynamisk med stora kast särskilt i energipriserna, och vi arbetar oavbrutet för att uppväga konsekvenserna. Samtidigt som vi iakttar varsamhet vid hanteringen av vår kostnadsbas fortsätter vi att investera i grundstenarna i vår strategi, nämligen direktförsäljning och digital.

Under året har vi lyckats betjäna våra kunder och undvika större brister i tillgången på produkter, trots störningar i de globala leveranskedjorna. Detta har krävt större varulager, vilket haft en negativ kassaflödeseffekt. Vi har vidtagit åtgärder för att mildra effekten av lagerökning, men förväntar oss ändå inte någon betydande minskning av varulagren under sista kvartalet.

Vi håller fast vid vårt fokus på tillväxtstrategin och dess fyra drivkrafter för tillväxt, vilka är kommersiell excellens, direktkanalen (DTC), USA och Kina. Denna fokusering ger uppenbart resultat. Under de nio första månaderna av året 2022 är bruttomarginalen, som är en viktig indikator för kommersiell excellens, operativt på samma nivå som i fjol trots den utbredda kostnadsinflationen. Direkt konsumentförsäljning har vuxit med 10 procent under året, vilket utgör 19 procent av Fiskars Groups försäljning. Försäljningen i USA ökade med 5 procent under de första nio månaderna. I Kina har vi sett stark tillväxt under samtliga tre kvartal, vilket sammanlagt ger en tillväxt på 34 procent för hela året hittills.

Hållbarhet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i vår strategi och vi arbetar hela tiden för att med konkreta insatser uppnå våra mål. Ett exempel är investeringen på 10 miljoner euro i glasbruket i Iittala i Finland, där vi kommer att byta ut de befintliga smältugnarna som eldas med naturgas mot elektriska smältugnar. De nya smältugnarna med avancerade tekniska lösningar använder förnybar energi. Den nya investeringen bidrar till att minska Fiskars Groups årliga direkta koldioxidutsläpp ( scope 1) med 26 procent före utgången av 2026.

Med ett kvartal av året framför oss håller vi våra utsikter för helåret 2022 oförändrade och förväntar oss en ökning av jämförbara EBIT från år 2021. Sista kvartalet är viktigt i synnerhet för affärsområdet Vita, som drivs av gåvosäsongen. Den fortsatta osäkerheten och volatiliteten i verksamhetsmiljön inverkar på synligheten. Det låga konsumentförtroendet och den ökande inflationen, särskilt i Europa och USA, kan få mer omfattande konsekvenser än vad vi just nu kan förutse.

Vi fortsätter genomföra vår tillväxtstrategi med tillförsikt. Tillsammans med vårt duktiga team utgör strategin nyckeln till att vi kan uppfylla utsikterna för året och fortsätta prestera på en stabil nivå därefter.

NATHALIE AHLSTRÖM

President & CEO

.