Bolagsordning

I kraft fr.o.m. 19.4.2023

1 §
Bolagets firma är Fiskars Oyj Abp, på engelska Fiskars Corporation, och hemort Raseborg.

2 §
Föremål för bolagets verksamhet är design och produktion av samt handel med produkter, samt annan därtill hörande eller befrämjande industri- och affärsverksamhet. Bolaget kan även bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, annan industriell och kommersiell verksamhet samt förvärva, avyttra, äga och på annat sätt förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget kan bedriva sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom som moderbolag sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter såsom administrativa tjänster och finansiering.

3 §
Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför rätt att vid bolagsstämma rösta med 1 röst.

4 §
Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

5 §
Bolagets styrelse består av minst fem och högst tio ordinarie medlemmar.

6 §
Bolaget företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans.

Styrelsen kan bevilja en eller flera personer rätt att företräda bolaget var för sig eller tillsammans med någon annan företrädningsberättigad person.

Styrelsen besluter om beviljande av prokura.

7 §
Bolagsstämma kan hållas i Raseborg, Helsingfors eller Esbo.

Styrelsen kan besluta att deltagande i bolagsstämma är även tillåtet på så sätt att aktieägare under bolagsstämman fullt ut utövar sin beslutanderätt genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Styrelsen kan även besluta att bolagsstämma ordnas utan fysisk stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut utöver sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

Kallelse till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats och på annat av styrelsen eventuellt beslutat sätt.

8 §
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma bör göra förhandsanmälan därom senast på viss i kallelsen till stämman nämnd plats och dag, som kan utsättas till högst tio dagar före stämman.

9 §
Vid ordinarie bolagsstämma

FÖREDRAS
1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen och
2. revisionsberättelsen;

BESLUTS OM
3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,
4. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar,
5. beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören,
6. antalet ordinarie medlemmar i styrelsen,
7. styrelsemedlemmarnas arvoden ävensom
8. revisors arvoden;

UTSES
9. medlemmar i styrelsen och
10. revisor; samt

BEHANDLAS
11. övriga i kallelsen upptagna ärenden.