Prestationsbaserat aktieprogram för åren 2018–2022

I februari 2018 godkände styrelsen ett prestationsbaserat aktieprogram för perioden 2018–2022.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet innefattar tre prestationsperioder på tre kalenderår: 2018–2020, 2019–2021 och 2020–2022. Styrelsen har fattat skilt beslut för respektive prestationsperiod om deltagande nyckelpersoner och belöningens minimi-, mål- och maximibelopp för den enskilda deltagaren, samt prestationskriterierna och de målsättningar som hänför sig till dessa.

Om de målsättningar som ställts för incitamentsprogrammet uppnås, utbetalas belöningen efter utgången av varje enskild prestationsperiod. Belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet under vissa omständigheter. Som utgångspunkt betalas de aktier som ges åt nyckelpersoner med bolagets existerande aktier och därmed förväntas det långsiktiga incitamentsprogrammet inte ha någon utspädande effekt på aktieägarnas innehav i bolaget.

Nya aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram

I december 2020 Fiskars Oyj Abp:s styrelse beslutade om nya aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram för Fiskarskoncernens ledningsgrupp och andra nyckelpersoner. Programmen innefattar inrättandet av ett prestationsbaserat aktieprogram och ett begränsat aktieprogram, vilka utgör en del av bolagets kompensationsprogram för nyckelanställda.

Prestationsbaserat aktieprogram

Det nya prestationsbaserade aktieprogrammet består av att varje år påbörja individuella prestationsbaserade aktieprogram, som var och ett har en tre år lång prestationsperiod, följt av en utbetalning av den potentiella aktiebaserade ersättningen. Styrelsen kommer att separat godkänna påbörjandet av varje nytt individuellt program, fastslå deltagare, programomfattning, och för varje enskild deltagare minimi- mål- och maximiersättning samt kriterier och mål för dem. Storleken på ersättningen som ska betalas ut till en nyckelanställd beror på huruvida de uppsatta målen har uppnåtts eller inte. Ingen ersättning kommer att betalas ut om målen inte uppnås. Om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut har deltagaren som huvudregel inte rätt till ersättning. Den potentiella belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet.

Begränsat aktieprogram

Syftet med det begränsade aktieprogrammet är att fungera som ett kompletterande långsiktigt verktyg för att behålla individuellt utvalda nyckelpersoner inom Fiskarskoncernen i specifika situationer. Det begränsade aktieprogrammet består av separata begränsade aktieprogram, som börjar årligen. Styrelsen kommer att separat fastslå påbörjandet av varje enskild prestationsperiod. Varje program omfattar en sammanlagt tre år lång kvarhållningsperiod under vilket bolaget kan bevilja fasta aktiebaserade ersättningar till individuellt utvalda nyckelanställda. Bolaget kan välja att i specifika situationer tillämpa en kortare kvarhållningsperiod inom ramen av den treåriga helhetsperioden. De beviljade aktiebaserade ersättningarna kommer att betalas ut efter kvarhållningsperioden. Ingen ersättning kommer att betalas om deltagarens anställning eller tjänst avslutas innan ersättningen betalas ut. Belöningen utbetalas i form av bolagets aktier, efter att ett belopp avdragits för att täcka belöningens skatter och skatterelaterade kostnader. Bolaget har dock rätt att betala belöningen kontant i sin helhet.

Övriga villkor

För de ovan beskrivna programmens första period 2021-2023, begränsas det maximala värdet av ersättningen som betalas ut till varje deltagare av ett tak som är kopplat till Fiskars aktiekursutveckling. Därtill omfattas medlemmar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp som deltar i det långsiktiga incitamentsprogrammet av krav på innehav av aktier. De måste behålla minst 50 % av de nettoaktier som erhållits baserat på programmen tills deras aktieinnehav i Fiskars motsvarar minst 100 % av den verkställande direktörens årliga bruttolön och 50 % av den årliga bruttolönen för övriga medlemmar i Fiskarskoncernens ledningsgrupp. Samma ägarförpliktelse gäller för alla nettoaktier som eventuellt kommer att utbetalas enligt det prestationsbaserade programmet 2018-2022.

Som utgångspunkt kommer aktier som delas ut till nyckelpersoner baserat på det prestationsbaserade aktieprogrammet eller det begränsade aktieprogrammet att betalas ut i form av befintliga aktier i bolaget och programmen förväntas därför inte ha en utspädande effekt på aktieägarnas ägarskap.

EN SAMMANFATTNING AV PÅGÅENDE LÅNGSIKTIGA INCITAMENTSPROGRAM

PRESTATIONSBASERADE AKTIEPROGRAM (PSP)2019–20212020–20222021–2023
Antal deltagare333448
Maximalt antal aktier brutto1   
VD30 62053 82066 760
Andra medlemmar i ledningsgruppen96 100129 960175 220
Andra deltagare216 860 206 220249 640
Totalt maximalt antal aktier brutto343 580390 000491 620
IntjäningskriterierTotal avkastning för aktieägare, omsättningstillväxt och ackumulerat nettorörelsekapital. Därtill har en begränsning på EBITA lagts till kriterier på omsättningstillväxt och nettorörelsekapitalTotal avkastning för aktieägare, omsättningstillväxt och ackumulerat nettorörelsekapital. Därtill har en begränsning på EBITA lagts till kriterier på omsättningstillväxt och nettorörelsekapital.Total avkastning för aktieägare och EBITA.
Andelsleverans år202220232024

1) Det maximala antalet aktier brutto (inklusive skatt) om de angivna prestationskriterierna uppnås till fullo.

BEGRÄNSAT AKTIEPROGRAM (RSP)2021–2023  
Antal deltagare30  
Maximalt antal aktier brutto   
VD  
Andra medlemmar i ledningsgruppen24 800  
Andra deltagare38 200  
Totalt maximalt antal aktier brutto63 000  
IntjäningskriterierKontinuerlig anställning eller tjänst fram till belöningstid  
Andelsleverans år2024  

uppdaterat 6.10.2021