Ledningsgruppens ersättning i huvuddrag

Styrelsen utnämner verkställande direktör och godkänner villkoren för dennas direktörsavtal och övrig kompensation. Styrelsen ansvarar också för utnämning av medlemmar till ledningsgruppen, godkännande av deras löneförmåner och annan kompensation samt beslut om principerna för ledningsgruppens kompensationssystem. Kompensationskommittén ansvarar för beredningen av frågor i anslutning till dessa ärenden.

Utöver grundlönen erbjuder Fiskars sina direktörer rörliga löneprogram för att ytterligare främja en hög prestationsnivå. Bolaget har fastställt en kortsiktig incitamentsplan och aktiebaserade långsiktiga incitamentsplaner. Därtill har ledningsgruppsmedlemmarna baserade i Finland en frivillig avgiftsbaserad pensionsförsäkring.

Incitamentsplanens utformning

Både Fiskars Groups kortsiktiga incitamentsplan och långsiktiga incitamentsplan är utformade för att belöna prestationer enligt på förhand uppställda mål. Deltagarna i incitamentsplanen tilldelas en målnivå som avgör incitamentsutbetalningen. Detta är inte en garanti för att utbetalning kommer att ske.

Kortsiktig incitamentsplan

Utbetalningarna från den kortsiktiga incitamentsplanen kommer att ske på grundval av prestation i förhållande till programmått. Programmåtten kan bestå av en kombination av finansiella nyckeltal, operativa mått och andra personliga strategiska mål. Potentiell utbetalning ligger mellan ingenting och en maximal procent av årslönen. Under 2022 varierar målnivåerna för utbetalningar mellan 40 och 75 % för medlemmarna i Fiskars Groups ledningsgrupp. Den maximala nivån för verkställande direktören och övriga direktörer i ledningsgruppen är antingen 1,2 eller 1,5 gånger målnivån. År 2023 kommer den kortsiktiga incitamentsplanen endast att ha finansiella mål. Kriterierna bekräftas separat för första och andra halvåret, så att de är så relevanta som möjligt.

Långsiktig incitamentsplan

Fiskars styrelse har godkänt aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram som en del av Fiskars arvodesprogram för nyckelanställda. Incitamentsprogrammets syfte är att stöda förverkligandet av bolagets strategi samt att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas om att öka bolagets värde. Det prestationsbaserade aktieprogrammet innefattar prestationsperioder på tre kalenderår. Beloppet på belöningen som utbetalas åt en nyckelperson är beroende av om de på förhand fastställda målsättningarna uppnås. Ingen belöning utbetalas om målsättningarna inte uppnås eller om deltagarens arbets- eller anställningsförhållande upphör innan belöningen utbetalas.

Sedan 2018 har alla nya långsiktiga incitamentsprogram varit aktiebaserade program.