Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer

Fiskarskoncernen har identifierat följande osäkerhetsfaktorer som kan ha en negativ inverkan på bolagets affärsverksamhet och ekonomiska resultat. Hållbarhetsrelaterade osäkerhetsfaktorer redovisas som en del av koncernens årliga riskhanteringsprocess och tas därmed också upp nedan. Riskhanteringsmetoderna beskrivs i en skild redogörelse över förvaltnings- och styrsystemet.

Makroekonomi och politisk omvärld

En utdragen lågkonjunktur och svag konsumentefterfrågan samt politisk osäkerhet, som handelstvister, sanktioner, importrestriktioner och geopolitiska spänningar, kan ha en betydande negativ effekt på Fiskarskoncernens omsättning och resultat. En global pandemi som bromsar världsekonomin, vilket skett med covid-19, kan inverka på bolagets verksamhet. Därtill kan konsumenters negativa reaktioner på en situation med geopolitiska spänningar skada affärsverksamheten. Dessa risker mildras på lång sikt med hjälp av ett mångsidigt kommersiellt fotavtryck, både geografiskt och med avseende på produktutbudet.

De aktuella förändringarna i det geopolitiska klimatet har orsakat en betydande ökning av de politiska riskerna och landsriskerna. Det föreligger en politisk risk för sanktioner eller importrestriktioner, särskilt med Kina. Realisering av risken med Kina skulle ha en negativ inverkan på koncernens omsättning och resultat, eftersom Kina är såväl en viktig leverantörsmarknad som en av fokusländerna i strategin.

Leveranskedja och leverantörer

Fluktuationer i priset, tillgången och kvaliteten på viktiga råvaror, energi, komponenter och färdiga produkter från leverantörerna kan ha negativa konsekvenser för Fiskarskoncernens lönsamhet. Även störningar i globala leveranskedjor, ökade transportkostnader, lagstiftningsåtgärder som tullhöjningar, och utsläppshandelssystem kan ha en negativ inverkan på lönsamheten. Att vara beroende av en enda leverantörskälla kan leda till flera månaders avbrott i produktleveranserna.

Fiskarskoncernen hanterar de risker med pris, tillgång och kvalitet som uppkommer genom kontrakt med flera leverantörer och utforskar ständigt möjliga hållbara materialalternativ. Bolaget minskar också sitt beroende av enda leverantörskällor genom att oavbrutet kartlägga möjliga leverantörer och ha en omfattande avbrottsförsäkring. För att säkerställa tillgängligheten av varor kan bolaget också gardera sig mot eventuella avbrott med säkerhetslager.

Fiskarskoncernens produktionsstrategi utgår från en kombination av egen tillverkning med noga utvalda leverantörer. Den egna tillverkningen är förlagd till Europa, Asien och USA och största delen av leverantörerna finns i Asien. Bolagets leverantörer är föremål för ändringar i den rättsliga, ekonomiska, politiska och lagstiftningsrelaterade miljön i verksamhetsländerna.

Konsumenterna har allt högre förväntningar på hållbarhetskraven. Om Fiskarskoncernen inte kan infria förväntningarna eller det brister i insynen i leveranskedjan kan detta ha en negativ inverkan på såväl koncernens arbetsgivarrykte eller varumärkesrenommé som konsumenternas förtroende för varumärkena. Fiskarskoncernen strävar efter att bygga starka och långvariga relationer med betrodda leverantörer som lever upp till bolagets värderingar och förbinder sig att i tid leverera varor och material. Leverantörerna ska följa Fiskarskoncernens uppförandekod för leverantörer, som fastställer den icke förhandlingsbara minimistandarden för bland annat hälsa och säkerhet,  miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Bolaget utför inspektioner av sina leverantörer av färdiga varor. För närvarande begränsas insynen till Fiskarskoncernens direkta leverantörer och utmaningen utgörs av att kunna hantera riskerna i bakomliggande led.

Konsumentbeteende

Utvecklingen av ny teknik och nya försäljningskanaler har ökat betydelsen av onlineshopping, reklam och försäljning på sociala medier och användning av mobilapplikationer. Den allt starkare betoningen påhållbarhet förväntas öka efterfrågan på nya tjänster och affärsmodeller som stödjer cirkulärt tänkande och förlänger produkters livscykel. I anslutning till detta har Fiskarskoncernen identifierat en risk för minskande efterfrågan på traditionella varor. De snabba förändringarna i konsumenttrenderna ökar dessutom trycket på att ta fram nya produkter och förkorta tiden till marknaden.

Underlåtenhet eller långsam anpassning efter ändringar i kundbeteendet och preferenserna eller ökad konkurrens kan försvaga koncernens konkurrensposition och därmed leda till potentiellt försämrad omsättning och lönsamhet. Fiskarskoncernen fokuserar på tillväxt i direktkanalen, inklusive e-handel och egna butiker, och på hållbarhet genom att ta fram nya cirkulära designer och affärsmodeller som tillgodoser moderna konsumenters behov.

Geopolitiska spänningar, utbredd inflation och stigande räntor, vilket setts på flera marknader under 2022, har försämrat konsumenternas förtroende och kan ytterligare underminera efterfrågan på Fiskarskoncernens produkter.

Kunder

Fiskarskoncernens produkter säljs till parti- och detaljhandelskunder samt direkt till konsumenter via bolagets egna butiker och e-handel. Koncernen är exponerad mot risker som hänför sig till  strukturella omställningar inom detaljhandeln. Konsolidering bland återförsäljarna och internationella återförsäljares ökande centralisering av uppköpen kan inverka på koncernens omsättning och resultat. I egenskap av varuleverantör är Fiskarskoncernen också exponerad mot risken att återförsäljare ställer om sitt strategiska fokus till legotillverkade produkter. Det kan leda till att återförsäljare minskar lagervolymerna av koncernens produkter, ger koncernens produkter mindre plats på hyllorna eller till och med slutar sälja koncernens produkter.

Om Fiskarskoncernen inte kan tillgodose kundernas efterfrågan kan det leda till att koncernen förlorar kunder eller listningar hos kunder. Förlust av någon av de största kunderna, förlust av betydande kategorilistningar i de viktigaste kanalerna eller minskande handelsvolym med viktiga kunder kan ha en avgörande negativ inverkan på koncernens omsättning och resultat. På grund av det krävande ekonomiska klimatet föreligger också en risk för att kunder går i konkurs.

Fiskarskoncernen upprätthåller relationer och handelsförbindelser med en diversifierad kundbas, och ingen enda kund står för mer än 5 % av koncernens omsättning. Fiskarskoncernen utvecklar oavbrutet sin säljorganisation och verksamhet i leveranskedjan för att möta förändringarna i konsumentefterfrågan.

Medarbetare

Människor är kärnan i Fiskarskoncernens strategi som den mest värdefulla tillgången och viktigaste möjliggöraren. Genomförandet av tillväxtstrategin vilar i högsta grad på att koncernen har rätt personer på rätta poster.

Oförmåga att locka och behålla begåvade och engagerade proffs med den rätta kompetensen på en konkurrerad marknad kan ha en negativ inverkan på Fiskarskoncernens möjligheter att nå sina strategiska målsättningar. Om koncernen inte kan skapa ett inspirerande och motiverande arbetsklimat kan den förlora väsentlig kompetens och nyckelpersonal på strategiskt viktiga poster. De tilltagande kraven i arbetslivet kan leda till eroderat medarbetarengagemang, ökande frånvaro och stor omsättning bland personalen. Medarbetarengagemang främjas genom att tillgängliggöra möjligheter att växa genom ledarskapskunnande och utbildning samt genom att utveckla en diversifierad och inkluderande kultur. Personalförfrågan ”Our Voice” genomförs regelbundet för att mäta medarbetarnas engagemang och välmående.

Arbetsmiljörisker kan medföra allvarliga skador för medarbetarna och äventyra verksamhetens fortlevnad. Fiskarskoncernens mål för hela koncernen är att frekvensen av olyckor med frånvaro ska vara noll. Bolaget har förbundit sig till etisk och ansvarsfull affärsverksamhet och till att tillgodose de mänskliga rättigheterna och bekämpa korruption och mutbrott. Bolaget förväntar sig detsamma av sina leverantörer. Om bolaget inte lever upp till dessa åtaganden kan det försämra medarbetarnas motivation och välmående samt skada bolagets rykte och ekonomi. Alla förekomster av misskötsamhet kan rapporteras anonymt genom en visselblåsarkanal, och bolaget har åtagit sig att vidta korrigerande åtgärder enligt behov.

I all affärsverksamhet föreligger en risk för fel på grund av den mänskliga faktorn. Denna risk mildras genom framtagning och implementering av lämpliga förfaranden för samtliga verksamhetskritiska processer.

Informationssystem och cybersäkerhet

Fiskarskoncernen blir mer och mer beroende av centraliserade it-system och leverantörer som har och behandlar affärskritisk information. Intrång,  funktionsfel, cyberattacker och bedrägeriförsök mot Fiskarskoncernen eller dess leverantörer kan orsaka bolaget verksamhetsavbrott både regionalt och globalt. Sådana avbrott kan ha en betydande negativ inverkan på omsättningen, resultatet och bolagets rykte.

Risker som hänför sig till omfattande systemimplementering, såsom motstridiga eller saknade data, överskridning av budgeten eller försening av projekt, kan ha en negativ effekt på  ffärsverksamheten. Underlåtenhet att följa bästa it-praxis, exempelvis genom dålig livscykelhantering, kan göra  systemen sårbara och äventyra säkerheten i dem. Denna risk gäller såväl bolagets egen it-miljö som den hos leverantörerna och andra tredjeparter.

Fiskarskoncernen motverkar it-relaterade risker genom att införa it-lösningar av hög kvalitet och genom att underhålla, utveckla och testa deras funktion och integritet i enlighet med ramar för  intern kontroll och bästa branschpraxis. Bolaget kräver att dess kritiska tjänste- och  teknikleverantörer har infört driftkontinuitetsplaner och återhämtningsplaner med tanke på eventuella avbrott. Ändringar i nya och befintliga it-system görs i enlighet med standardiserade processer och förfaranden.

Fiskarskoncernens hantering av informations- och cybersäkerheten syftar till integrering av risker i bolagets beslutsfattande. Positionen och resurserna på säkerhetsområdet säkerställs genom olika säkerhetslösningar, såsom spårande och insatser gällande nätverk, slutpunkt och moln, brandmurar, hotbildsanalys och säkerhetsinsatser. Bolagets program för säkerhetsmedvetenhet utvecklar och främjar cybersäkerheten och inställningen till datasekretess hos samtliga medarbetare.

Miljö och klimatförändringar

Klimatförändringars inverkan på välfungerande ekosystem, temperaturer och havsnivåer kan medföra oväntade utmaningar för Fiskarskoncernen. Bestämmelser som syftar till utfasning av fossila bränslen och minskning av utsläppen, inklusive nya skattebestämmelser, kan höja energipriserna. Tidigare insatser för att hantera miljöpåverkan kan visa sig vara otillräckliga i och med att bestämmelserna skärps och allmänhetens medvetenhet och förväntningar höjs. Allt oftare förekommande naturkatastrofer, såsom översvämningar och tyfoner, och förlust av biologisk mångfald kan orsaka avbrott och påverka Fiskarskoncernens verksamhet.

Brist på vatten och på råvaror som är beroende av uttömliga fossila material ökar de globala utmaningarna på lång sikt och ger upphov till ökande råvarukostnader och större risk för produktionsavbrott. En utmaning i nuläget är den begränsade tillgången på och de högre priserna på mer hållbara råvaror, exempelvis certifierat virke, förnybar plast och återvunnen råvara.

Fiskarskoncernen måste stärka sin klimatresiliens genom att anpassa sig till ändrade  väderförhållanden och kundernas förväntningar. Koncernen håller på att trappa upp sina insatser för hållbarhet och syftar till att minimera miljöriskerna genom systematisk riskhantering. Fiskarskoncernen har åtagit sig att främja en cirkulär ekonomi genom hela värdekedjan, bekämpa klimatförändringarna genom insatser för att minska utsläppen, minska energiförbrukningen och gynna förnybara energikällor. Dessutom ökar såväl förväntningarna på att ta in grön och hållbarhetsanknuten finansiering som kraven på att uppvisa resultat i ESG-frågor. De ekonomiska följderna av avbrott i verksamheten till följd av naturbetingade risker mildras genom försäkringar.

Fiskarskoncernen hanterar riskerna med pris och tillgång genom att ingå flera inköpskontrakt och ständigt utforska möjliga hållbara materialalternativ.

Säsongsberoende

Inom kategorin trädgårdsskötsel i segmentet Terra är årets andra kvartal säsongsmässigt viktigast. Skolstarten och gåvosäsongen är viktiga för Creas omsättningsresultat under andra halvåret. För segmentet Vita är fjärde kvartalet det viktigaste. Eventuell negativ utveckling relaterad till produkttillgänglighet, efterfrågan eller ökade kostnader i tillverkning eller logistik under de viktiga säsongerna kan få betydande effekter på helårets resultat och omsättning. Den säsongsbundna efterfrågan kan avvika från ett typiskt år på grund av de rådande, volatila marknadsförhållandena. Fiskarskoncernens strategi är att balansera säsongsvariationer genom att diversifiera produktutbudet enligt kundernas behov.

Väder

Efterfrågan på vissa av Fiskarskoncernens produkter kan påverkas av väderförhållandena, i  synnerhet trädgårdsredskap på våren och snöredskap under vintern. Dåliga väderförhållanden, till exempel en kall och regnig vår och sommar och en snöfri vinter, kan ha en negativ inverkan på försäljningen av dessa produkter, medan gynnsamma väderförhållanden kan öka försäljningen. Bolaget är inriktat på att jämna ut inverkan av föränderliga väderförhållanden med hjälp av ett brett och mångsidigt produktutbud och en bred geografisk närvaro. Extrema väderförhållanden, exempelvis stormar och skogsbränder, förväntas förekomma oftare i framtiden till följd av klimatförändringarna och de kan också ha lokala följder för affärsverksamheten.

Efterlevnad av lagar och bestämmelser

Förändringar i den rättsliga miljön och lagstiftningen kan utsätta Fiskarskoncernen för risker för regelefterlevnad och rättstvister, till exempel gällande konkurrensbestämmelser, bekämpning av korruption samt de mänskliga rättigheterna. Bestämmelserna om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) förväntas dessutom stramas åt, vilket kan påverka till exempel materialvalen och tillverkningstekniken för produkter. Det har utfärdats allt mer lagstadgade krav på datasäkerhet och dataskydd, samtidigt som förändringarna på teknikområdet blir allt snabbare och konsumenternas och allmänhetens krav ökar. Detta kan medföra ett behov på datainventering och förfaranden för behandling av personuppgifter och revisioner av utomstående organ. Eventuellt behövs det också mer resurser för anpassning till de nya bestämmelserna och de nya kraven på rapportering och offentliggörande.

Regelefterlevnad kan höja driftskostnaderna och exponera bolaget för risken för straffrättsliga påföljder och civilrättsligt ansvar. Om bolaget inte uppfyller de rättsliga och lagstadgade kraven kan det få betydande  negativa följder för Fiskarskoncernens resultat och varumärkesrenommé.

I syfte att stärka efterlevnaden av lagar och bestämmelser har Fiskarskoncernen infört olika program, policyer och processer på complianceområdet, exempelvis ett program för utbildning om uppförandekoden, som är obligatoriskt för alla medarbetare. Samtliga leverantörer av färdiga varor ska rätta sig efter kraven i Fiskarskoncernens uppförandekod för leverantörer.

Immateriella rättigheter

Fiskarskoncernens kända och starka varumärken kan utsättas för intrång i immateriella rättigheter. Det föreligger en risk för att bolaget, dess agenter eller leverantörer kan orsakas skada av medarbetare, agenter eller tredjeparter som utnyttjar affärshemligheter eller immateriella rättigheter till koncernens nackdel. Förfalskade produkter kan utgöra kvalitets- och säkerhetsrisker för konsumenterna och skada konsumenternas förtroende för koncernens produkter. Fiskarskoncernen är också exponerad mot risken att oavsiktligt kränka andra parters immateriella rättigheter. En sådan kränkning kan leda till förlust av omsättning och intäkter.

Potentiella kränkningar av immateriella rättigheter övervakas med funktionsövergripande processer och onlinesystem. Fiskarskoncernen har en tillsynspolicy som styr de åtgärder som vidtas för att skydda exklusiviteten för koncernens immateriella rättigheter. Fiskarskoncernen har god kännedom om konkurrensen och erbjuder medarbetarna utbildning om immateriella rättigheter.

Produktsäkerhet och ansvar

Fiskarskoncernen har förbundit sig att erbjuda högkvalitativa och funktionella produkter som är  säkra att använda och lämpar sig för ändamålet. I egenskap av tillverkare och försäljare av ett brett utbud produkter (inkl. vassa klipp- och skärverktyg, varor i kontakt med livsmedel, produkter för barn) med bred distribution är koncernen exponerad mot en risk för skadeståndsansvar. Om bolaget inte uppfyller kraven på säkerhet, kvalitet och rättsliga frågor, till exempel på grund av brister i valet av leverantörer, i kvalitet och styrningen av tillverkningsprocesserna, kan det leda till leveransstopp eller produktåterkallelse, förlust av bolagets rykte, ersättningar och minskad försäljning. Dessa kostnader kan uppgå till avsevärda belopp, och i vissa jurisdiktioner kan inslag av straff förekomma.

Bolaget har en heltäckande försäkring och en policy för återkallande av produkter för att mildra de ekonomiska följderna av en återkallelse och försnabba processen för att återkalla möjligtvis skadliga produkter från marknaden. Processen för produktutveckling vid Fiskarskoncernen utgår från att hela tiden testa och lära sig. Bolaget har investerat i resurser för produktutveckling och kvalitetssäkring för att minska risken för återkallelse redan i ett tidigt skede av produktutvecklingen.

Valutakurser

Med en betydande del av verksamheten i USA och i andra länder utanför euroområdet är Fiskarskoncernen utsatt för fluktuationer i valutakurser. En kursförändring kan ha väsentlig inverkan på de rapporterade finansiella siffrorna. En förändring av valutakurser kan också ha en negativ inverkan på den lokala konkurrenskraften för ett bolag i Fiskarskoncernen. De mest betydande transaktionsriskerna gäller förstärkning av IDR, THB och USD, och försvagning av AUD, CAD och SEK. De största omräkningsriskerna hänför sig till försvagning av USD.

Valutarisker som anknyter till kommersiella kassaflöden hanteras primärt genom att uppväga kassaflöden i samma utländska valuta. Köp av produktionsinsatser och försäljning av produkter uttrycks främst i de lokala valutorna för bolagen i Fiskarskoncernen. Resten av exporten och importen netto i utländsk valuta säkras upp till 15 månader i förväg med valutaterminer och valutaswappar.

Förvärv

Företagsförvärv spelar inte en central roll i Fiskarskoncernens strategi, även om bolaget eventuellt växer genom förvärv. Trots en noggrann due diligence-process finns det risker med alla förvärv och integrationer av förvärvade verksamheter. Det är möjligt att de förvärvade verksamheterna inte presterar som förväntat, att nyckelpersoner beslutar att lämna bolaget, att integrationskostnaderna blir högre än förväntat och att synergieffekten blir mindre än förväntat.

Skatt

Enheter i Fiskarskoncernen är föremål för skatterevisioner i flera länder. Det är möjligt att skatterevisioner resulterar i omvärdering av skatter, till följd av osäkerhetsmoment i den internationella skattemiljön gällande skattemässiga förpliktelser. Ökning av skatteuppbörden kan resultera i dubbelbeskattning och merkostnader i form av påföljdsavgifter och ränta. Slutliga omvärderingar kan inverka på Fiskarskoncernens rykte.

 Ändringar i skatter eller importtullar i länder där Fiskarskoncernen har verksamhet kan inverka på bolagets intäkter. Osäkerhet gällande avgifter kan inverka på bolagets affärsverksamhet, eftersom en del av produktutbudet för försäljning är importerad.

Fiskarskoncernen bevakar noga ändringar i skattebestämmelser och internationella överenskommelser för att föregripa risker som hänför sig till skatter och avgifter. Bolaget utvecklar och upprätthåller aktivt processer och kontroller för att säkerställa efterlevnaden av lokala och internationella bestämmelser. Fiskarskoncernen främjar en öppen dialog med skattemyndigheterna och kan vid behov ansöka om förhandsbesked för att säkerställa sin skattesituation.

Finansiella investeringar

Fiskarskoncernens portfölj av finansiella investeringar utgörs främst av investeringar i icke-noterade riskkapitalfonder. Investeringarnas värde påverkas av fluktuationer på finansmarknaden, såsom ändringar av räntorna och valutakurserna, och av förhöjning av kreditrisken. De finansiella investeringarna redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Uppdaterad 18.4.2023