Det övergripande målet för riskhanteringen är att identifiera, utvärdera och hantera risker som kan hota möjligheten att uppnå Fiskars affärsmål. Avsikten är att trygga personalen, tillgångar och kundleveranser, skydda företagets anseende och varumärken samt skydda Fiskars ägarvärde mot skador som minskar företagets lönsamhet eller tillgångar.

I relation till den finansiella rapporteringen har riskhanteringen uppgiften att identifiera hot mot den finansiella rapporteringsprocessen som om de blev verklighet kunde innebära att ledningen inte hade tillgång till uppgifter som är aktuella, tillräckliga och i all väsentlighet korrekta för att kunna leda företaget och att de finansiella rapporter som Fiskars publicerar inte ger en tillräckligt rättvisande bild av Fiskars ekonomi.

Principerna för riskhanteringen ingår i den riskhanteringspolicy som Fiskars styrelse har godkänt. Styrelsens granskningskommitté har uppsikt över hur riskhanteringssystemen fungerar. Identifieringen, bedömningen och i betydande grad också hanteringen av risker har delegerats till affärsenheter och stödfunktioner. Koncernens finansieringsenhet ansvarar för utveckling och skötsel av metoder, arbetsredskap och rapportering i anslutning till riskhanteringen. Dessutom sköter finansieringsenheten tillsammans med affärsenheterna och stödfunktionerna riskbedömningar och hjälper till att göra upp verksamhetsplaner utifrån dessa bedömningar.

Fiskars har ett omfattande egendoms-, avbrotts-, transport- och ansvarsförsäkringsskydd som täcker företagen inom koncernen. Försäkringsfrågor, med undantag av vissa typer av lokala försäkringar, hanteras centralt av koncernens finansieringsenhet. Koncernens finansieringsenhet hanterar de finansiella riskerna i enlighet med de principer som har godkänts av styrelsen.

Fiskars hanterar risker som rör den finansiella rapporteringsprocessen på flera olika sätt, bland annat genom:

  • ändamålsenlig organisering av och tillräckliga resurser för ekonomiförvaltningen
  • behörig begränsning av rättigheter tillhörande enskilda befattningar
  • centraliserad styrning av användningsrättigheter till koncernens rapporteringssystem
  • anvisningar för bokföring och rapporteringen
  • gemensam och enhetlig kontoplan för hela koncernen
  • effektivt utnyttjande av datateknik
  • kontinuerlig utbildning av personalen
  • kontroll av de uppgifter som rapporteras som ett led i rapporteringsprocessen

Fiskars fortsätter att samordna företagets finansiella processer och implementera gemensam datateknik. När det gäller riskhantering är målen att säkra en effektiv intern kontroll och förbättra öppenheten och kvaliteten på information som används i beslutsfattande på hög nivå.