Målet med riskhantering är att identifiera, utvärdera och hantera risker som kan hota eller hindra Fiskarskoncernens möjligheter att uppnå sina affärsmål och fullfölja sina åtaganden. Avsikten är att trygga personal och tillgångar, säkerställa leverans av säkra produkter av hög kvalitet till kunder samt att skydda bolagets anseende, varumärken och ägarvärde.

Riskhantering är en väsentlig del av Fiskarskoncernens strategi, kultur och verksamhet. Verktyg, kontrollsystem, utbildningar och rapporteringsmetoder är under ständig utveckling. Regelbunden riskbedömning tillsammans med affärsenheterna och globala funktioner ger ökad insyn i och förståelse för väsentliga risker och hur dessa risker kontrolleras och övervakas. Riskbedömning används även för att avslöja och utnyttja potentiella affärsmöjligheter.

Fiskarskoncernen har en riskhanteringspolicy som innehåller omfattande riktlinjer gällande riskhantering för affärsområden och globala funktioner. Redogörelsen för riskaptit som ingår i policyn utgör de slutliga riktlinjerna i Fiskarskoncernens riskhantering genom att beskriva den mängd risk och de risktyper som Fiskarskoncernen är villig att acceptera. Riskhanteringspolicyn godkänns av styrelsen, och riskhanteringssystemens effektivitet utvärderas av styrelsens revisionskommitté.

Affärsområdena och de globala funktionerna ansvarar för identifieringen, bedömningen, rapporteringen och hanteringen av risker. Riskhanteringsprocessen övervakas och bistås av koncernens finansieringsenhet. Verksamhetsenheterna och de globala funktionerna rapporterar sina väsentliga risker till finansieringsenheten som sammanställer riskinformationen. Koncernens ledningsgrupp gör en bedömning av de största riskerna för koncernen och fogar bedömningen till sin riskkartläggning för revisionskommittén.

Riskhantering stöder också sättet på vilket risker hanteras inom finansiell rapportering, för att säkerställa uppdaterad, tillräcklig och till väsentliga delar korrekt information för ledningen och för att säkerställa riktigheten i den finansiella information som publiceras av Fiskarskoncernen. En mer ingående beskrivning av Fiskarskoncernens risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten finns i styrelsens rapport.

Koncernomfattande försäkringar skyddar vid oväntade och oförutsedda händelser som kan skada Fiskarskoncernens tillgångar och som kan orsaka verksamhetsavbrott. Försäkringsskyddet täcker också transportskador, ansvarsrelaterade ärenden och cyberhot.