Ledningsgruppens ersättning

Ledningsgruppens kompensation består av en fast årslön (grundlön) och kort- och långsiktiga incitamentsprogram. Den kortsiktiga incitamentsprogrammet är år 2021 utformad så att den ger en målnivå som var 40–50 % av årslönen. Förtjänstvillkoren är sammankopplade med koncernens finansiella mål och med personliga strategiska mål.

Medlemmar i koncernens ledningsgrupp som är baserade i Finland omfattas av en frivillig, avgiftsbaserad pensionsförsäkring till vilken koncernen betalar 16–20 % av medlemmarnas lön föregående år exklusive bonusarvode. Pensionsåldern för koncernledningens medlemmar fastställs enligt arbetspensionslagstiftning. Pensionsförmånerna för de övriga medlemmarna i ledningsgruppen varierar beroende på praxis i landet.

År 2021 uppgick löner, förmåner och bonusarvoden till ledningsgruppens medlemmar (exklusive verkställande direktören) till sammanlagt 4 170 600 euro.

Ledningsgruppsmedlemmarnas (exkl. VD) ersättningar 2021

Euro20212020
Grundlön2 437 0481 900 904
Ersättning genom kortsiktig incitamentsplan (euro)1 561 630162 266
Ersättning genom långsiktig incitamentsplan (euro)00
Skattepliktiga förmåner171 922135 585
Totalt4 170 6002 198 755
Frivillig pensionsavgift från Bolaget208 191182 966

Värden i denna tabel rapporteras enligt betalningsprincipen. Löner och arvoden betalda till verkställande direktören och den övriga ledningsgruppen rapporteras enligt prestationsprincipen i noter till Fiskars Group koncernbokslut 2021.

Ledningsgruppsmedlemmar under 2021:

 • Tina Andersson
 • Christian Bachler
 • James Brouillard
 • Risto Gaggl
 • Johan Hedberg
 • Tuomas Hyyryläinen
 • Niklas Lindholm
 • Sari Pohjonen fram till 13.8.2021
 • Jussi Siitonen fr.o.m. 16.8.2021
 • Maija Taimi fram till 28.2.2021
 • Päivi Timonen