Ledningsgruppens kompensation består av en fast årslön (grundlön) och kort- och långsiktiga incitamentsprogram. Den kortsiktiga incitamentsprogrammet är år 2021 utformad så att den ger en målnivå som var 40–50 % av årslönen. Förtjänstvillkoren är sammankopplade med koncernens finansiella mål och med personliga strategiska mål.

Medlemmar i koncernens ledningsgrupp som är baserade i Finland omfattas av en frivillig, avgiftsbaserad pensionsförsäkring till vilken koncernen betalar 16–20 % av medlemmarnas lön föregående år exklusive bonusarvode. Pensionsåldern för koncernledningens medlemmar fastställs enligt arbetspensionslagstiftning. Pensionsförmånerna för de övriga medlemmarna i ledningsgruppen varierar beroende på praxis i landet.

År 2020 uppgick löner, förmåner och bonusarvoden till ledningsgruppens medlemmar (exklusive verkställande direktören) till sammanlagt 2 198 755 euro.

De andra ledningsgruppsmedlemmarnas ersättningar 2020

Euro20202019 
Grundlön1 900 9041 721 044 
Ersättning genom kortsiktig incitamentsplan (euro)162 266472 921 
Ersättning genom långsiktig incitamentsplan (euro)0335 960 
Skattepliktiga förmåner135 585112 679 
Totalt2 198 7552 642 604 
Frivillig pensionsavgift från Bolaget182 966226 851 

Värden i denna tabel rapporteras enligt betalningsprincipen. Löner och arvoden betalda till verkställande direktören och den övriga ledningsgruppen rapporteras enligt prestationsprincipen i noter till Fiskars Group koncernbokslut 2020.

Ledningsgruppsmedlemmar under 2020:

  • Tina Andersson fr.o.m. 17.3.3020
  • Christian Bachler
  • James Brouillard fr.o.m. 20.4.2020
  • Risto Gaggl
  • Johan Hedberg
  • Tuomas Hyyryläinen
  • Niklas Lindholm
  • Sari Pohjonen
  • Maija Taimi
  • Päivi Timonen

Uppdaterad 17.2.2021