Ledningsgruppens ersättning

Ledningsgruppens kompensation består av en fast årslön (grundlön) och kort- och långsiktiga incitamentsprogram. Den kortsiktiga incitamentsprogrammet är år 2023 utformad så att den ger en målnivå som var 40–50 % av årslönen. Förtjänstvillkoren är sammankopplade med koncernens finansiella mål.

Medlemmar i koncernens ledningsgrupp som är baserade i Finland omfattas av en frivillig, avgiftsbaserad pensionsförsäkring till vilken koncernen betalar 16–20 % av medlemmarnas lön föregående år exklusive bonusarvode. Pensionsåldern för koncernledningens medlemmar fastställs enligt arbetspensionslagstiftning. Pensionsförmånerna för de övriga medlemmarna i ledningsgruppen varierar beroende på praxis i landet.

År 2022 uppgick löner, förmåner och bonusarvoden till ledningsgruppens medlemmar (exklusive verkställande direktören och ställföreträdande verkställande direktören) till sammanlagt 6 207 301 euro.

Ledningsgruppsmedlemmarnas (exkl. VD och ställföreträdande VD) ersättningar 2022

Euro2022
Grundlön2 302 609
Ersättning genom kortsiktig incitamentsplan (euro)1 018 040
Ersättning genom långsiktig incitamentsplan (euro)1 903 745
Skattepliktiga förmåner146 885
Andra betalningar (t.ex. signeringsavgifter, avgångsvederlag)836 022
Totalt6 207 301
Frivillig pensionsavgift från Bolaget135 158

Värden i denna tabel rapporteras enligt betalningsprincipen. Löner och arvoden betalda till verkställande direktören och ställföreträdande verkställande direktören rapporteras Ersättningsrapporten 2022.

Ledningsgruppsmedlemmar under 2022 (utom VD och ställföreträdande VD):

  • Tina Andersson fram till 28.2.2022
  • Christian Bachler
  • Risto Gaggl
  • Johan Hedberg
  • Tuomas Hyyryläinen
  • Niklas Lindholm fram till 28.2.2022
  • Anna Mindelöf fr.o.m. 1.3.2022
  • Päivi Timonen
  • Charlene Zappa fr.o.m. 17.1.2022