Styrelsens ersättning

Styrelsemedlemmarnas arvoden fastställs av ordinarie bolagsstämma. Styrelsens nominerings- och strategikommitté ansvarar för beredningen av förslag om styrelsemedlemmarnas arvoden för bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma år 2023 beslöt om följande årliga arvoden för styrelsemedlemmarna.

  • Styrelseordförande: 140 000 euro
  • Vice ordförande: 105 000 euro
  • Styrelsemedlemmarna: 70 000 euro

Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land  och ett mötesarvode om 2 000 euro  för att delta i möten som förutsätter internationell resa.  Till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande  betalas ett mötesarvode om 1 500 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land och ett mötesarvode om 2 000 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa.

För revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro för att delta i möten som förutsätter resa inom ett (1) land  och ett mötesarvode om 2 250 euro för att delta i möten som förutsätter internationell resa. Till revisionskommitténs ordförande betalas ett mötesarvode om 2 500 euro per möte.

Bolagsstämman beslöt att för styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam eller som telefonkonferens ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får, men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

Styrelseledamöterna omfattas inte av Fiskarskoncernens incitamentsplan och står inte i anställningsförhållande till bolaget.

Styrelsemedlemmarnas arvoden för år 2021 finns i Ersättningsrapport 2021