Verkställande direktörens ersättning

Verkställande direktörens kompensation består av en fast årslön (grundlön), en kortsiktig incitamentplan och den långsiktiga incitamentsplanen. Den fasta årslönen är 485 760 euro, exklusive förmåner (bil, mobiltelefon, försäkringar). Den kortsiktiga incitamentsplans målnivä motsvarar 75 % och maximinivån 90 % av den fasta årslönen.

Verkställande direktören deltar i den pågående aktiebaserade  incitamentsplanen. Incitamentsplanen består av två treåriga intjäningsperioder för kalenderåren 2020–2022, 2021-2023 och 2022-2024. Verkställande direktören är förpliktigad att förvärva aktier i bolaget tills värdet av aktieinnehavet motsvarar minst 100 % av den årliga bruttolönen. Verkställande direktören har en frivillig pensionsförsäkring, till vilken betalas 20 % av den fasta årslönen.

Verkställande direktörens direktörsavtal upphör då han/hon når den lagstadgade pensionsåldern. Både bolaget och verkställande direktören har en uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalas i samband med uppsägningen utöver lönen för den sex månader långa uppsägningstiden ett belopp som motsvarar ett års fast årslön.

Mer information om ersättning till VD och till ställföreträdande VD finns i Ersättningsrapporten för 2020 (pdf) och på Långsiktiga incitamentsplaner-sidan.