Verkställande direktörens ersättning

Verkställande direktörens kompensation består av en fast årslön (grundlön), en kortsiktig incitamentplan och den långsiktiga incitamentsplanen. Den fasta årslönen är 483 360 euro, exklusive förmåner (bil, mobiltelefon, försäkringar). År 2023 motsvarar den kortsiktiga incitamentsplans målnivä 75 % och maximinivån 90 % av den fasta årslönen. Intjäningskriterierna baseras på bolagets finansiella mål.

Verkställande direktören deltar i den pågående aktiebaserade  incitamentsplanen. Incitamentsplanen består av två treåriga intjäningsperioder för kalenderåren 2021–2023, 2022-2022 och 2023-2025. Dessutom deltar hen i Aktieägarprogram 2023 för ledningen för åren 2023-2026, som styrelsen beslutade att lansera i februari 2023. Verkställande direktören är förpliktigad att förvärva aktier i bolaget tills värdet av aktieinnehavet motsvarar minst 100 % av den årliga bruttolönen. Verkställande direktören har en frivillig pensionsförsäkring, till vilken betalas 20 % av den fasta årslönen.

Verkställande direktörens direktörsavtal upphör då hen når den lagstadgade pensionsåldern. Både bolaget och verkställande direktören har en uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalas i samband med uppsägningen utöver lönen för den sex månader långa uppsägningstiden ett belopp som motsvarar ett års fast årslön.

Mer information om ersättning till VD och till ställföreträdande VD finns i Ersättningsrapporten för 2022 (pdf) och på Långsiktiga incitamentsplaner-sidan.