Flaggningar

Flaggningsskyldigheten, dvs. skyldigheten att anmäla betydande röstandelar, gäller aktieägare i noterade bolag och personer jämförbara med aktieägare samt det noterade bolaget självt.

Flaggningsanmälan ska inlämnas då ägar- eller röstandelen i ett noterat bolag uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. Flaggningsgränserna är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 2/3 och 90 procent av bolagets röstetal eller antalet aktier.

Flaggningsanmälan ska göras till både Finansinspektionen och det noterade bolaget utan obefogat dröjsmål. Informationen bör skickas till Fiskars per e-post till management.transactions@fiskars.com

Mer information finns på Finansinspektionens webbplats.