Revision

Den lagstadgade revisionen syftar till att verifiera att Fiskarskoncernens bokslut ger korrekt och adekvat information om bolagets resultat och finansiella ställning. Den lagstadgade revisonen syftar också till att undersöka att informationen på styrelsens rapport kongruerar med bokslutet och att styrelsens rapport har sammanställts enligt gällande lagar. Dessutom innebär revisionen en granskning av Fiskarskoncernens bokföring. Bolagets revisorer framför den lagstadgade revisionsrapporten till bolagets aktieägare i samband med bolagets finansiella rapporter. Revisorerna rapporterar också regelbundet sina revisionsresultat till styrelsens revisionskommitté och minst en gång per år till hela styrelsen.

Företagets ordinarie bolagsstämma väljer en revisor. Förslag till val av revisorer läggs fram för bolagsstämman av styrelsen på basis av de förslag som styrelsens revisionskommitté presenterar. Revisorerna väljs för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa bolagsstämma.

Vid bolagsstämman 2023 valdes Ernst & Young Oy till revisorer för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2024. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen. Ernst & Young Oy är också ansvarig för att övervaka och koordinera revisionen vid samtliga koncernbolag.

Till revisorerna för samtliga koncernbolag utbetalades år 2022 ett sammanlagt revisionsarvode på 1,5 miljoner euro. Därutöver uppgick konsultarvoden som inte var förknippade med revisionen till sammanlagt 0,1 miljoner euro rörande skatteärenden och andra rådgivningstjänster.